Herní řád

Souhlas s užitím fotografie

 

- Prohlašuji, že jsem jediným autorem fotografie (dále jen „Fotografie“), kterou zasílám společnosti FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 (dále jen „Televize“) v rámci projektu „Love spojuje nás“,

 

- Poskytuji tímto Televizi bezúplatně nevýhradní věcně, časově, množstevně a teritoriálně neomezené oprávnění k užívání Fotografie či její části „k volné ruce“, zejména pak k následujícím způsobům užívání:

 

a) k zařazování Fotografie do libovolných audiovizuálních děl (dále „AVD“), včetně reklamy či upoutávek,

b) ke sdělování Fotografie veřejnosti libovolným způsobem, zejména televizním vysíláním všemi známými technologickými postupy, a to v rámci AVD či mimo tento rámec,

c) k zařazování do databází a zpřístupňování veřejnosti v režimu „on demand“ či va jakémkoli jiném režimu prostřednictvím počítačových sítí, sítí mobilních telefonů či jiných obdobných sítí, a to v rámci AVD či mimo tento rámec,

d) k pořizování libovolného množství rozmnoženin Fotografie v rámci AVD či mimo tento rámec, a to jakoukoli technologií a v libovolném formátu,

e) k rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování originálů či rozmnoženin v rámci AVD či mimo tento rámec, včetně práva užít Fotografii na přebalu nosičů těchto rozmnoženin,

f) k užívání k účelům propagace AVD či Televize, a to všemi způsoby, např. v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích, periodických či neperiodických publikacích, na teletextu, v počítačových sítích, apod.,

g) k merchandisingu, tedy k užívání zobrazením na předmětech užitné hodnoty a jejich šíření komerčním i nekomerčním způsobem.

 

- Prohlašuji, že jsem získal všechny potřebné souhlasy ve vztahu k tomu, co je na Fotografii zachyceno, zejména pak od zobrazených fyzických osob, abych mohl Televizi poskytnout oprávnění dle předchozí odrážky.

 

- Poskytuji výše uvedená oprávnění Televizi tak, že je Televize oprávněna tato oprávnění postoupit či poskytnout třetím osobám.

 

- Souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. tak, jak jsou zveřejněny na internetové stránce www.iprima.cz.

reklama