Pravidla pro SMS a webové hlasování v pořadu „Česká Miss 2014“

Česká Miss 2014 Foto: Česká Miss 2014Foto: All

I. Úvodní ustanovení

 • Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „Vysílatel“) vysílá pořad s názvem „Česká Miss 2014“ (dále jen „Pořad“), v rámci něhož mají diváci možnost posílat SMS a/nebo hlasovat prostřednictvím webových stránek pro jimi zvolenou finalistku. Vysílatel zajišťuje řádný průběh hlasování prostřednictvím webových stránek (dále jen „Webové hlasování“).
 • Subjektem pověřeným ze strany Vysílatele zajištěním řádného průběhu SMS hlasování (dále jen „SMS hlasování“) je společnost MEDIA SUPPORT, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČ: 27196577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103648 (dále jen „MEDIA SUPPORT“), která je držitelem příslušných oprávnění k provozování SMS hlasování.
 • SMS hlasování (dále společně jen „Hlasování“) bude probíhat od 17. 3. 2014 cca 22:00 do cca 23:00 hodin 29. 3. 2014 a Webové hlasování (dále společně jen „Hlasování“) bude probíhat od 17.3.2014 cca od 22:00 do 28.3.2014 do 24:00 hodin (dále jen „Doba trvání Hlasování“).

II. Systém hlasování

A) SMS hlasování

 • Hlasovat je možné z mobilního čísla registrovaného v České republice, přičemž počet SMS z 1 SIM karty je neomezený v rámci jednoho Hlasovacího kola.
 • SMS hlasování se divák zúčastní zasláním SMS na telefonní číslo 906 02 10 s příslušným číslem finalistky ve formátu uveřejněném v rámci příslušného Hlasovacího kola. Aby bylo SMS hlasování platné, je třeba SMS zaslat v Době trvání Hlasování a v požadovaném tvaru.
 • Cena za odeslání SMS na číslo 906 02 10 je 10,- Kč včetně DPH.
 • MEDIA SUPPORT sečte všechny hlasy platně zaslané SMS pro jednotlivé finalistky a výsledek předá Vysílateli. Vysílatel následně sečte hlasy platně zaslané prostřednictvím SMS s hlasy platně zaslanými v rámci Webového hlasování.

Pravidla sms hlasování jsou přílohou č. 1 tohoto herního řádu.

 

B) Webové hlasování

 • V rámci jednoho dne je možné hlasovat pouze pro jednu finalistku a pouze jednou.
 • Webového hlasování se může zúčastnit divák, který má vytvořený facebookový profil reprezentující jeho osobu (nikoli tedy jakýkoli podvodný profil či profil vytvořený pouze za účelem hlasování) a který je fanouškem facebookové stránky facebook.com/primastyle.cz
 • Hlasování se divák zúčastní hlasováním prostřednictvím tlačítka „hlasujte“ umístěného na webové stránce iprima.cz/ceskamiss. Po stisknutí uvedeného tlačítka bude divák nasměrován na facebookovou stránku facebook.com/primastyle.cz, kde má prostřednictvím příslušné aplikace možnost hlasovat pro konkrétní finalistku.
 • Aby bylo Webové hlasování platné, musí divák hlasovat v Době trvání Hlasování a za splnění výše uvedených podmínek.
 • Vysílatel sečte všechny hlasy platně zaslané prostřednictvím Webového hlasování v rámci příslušného Hlasovacího kola pro jednotlivé kandidáty a k nim přičte příslušný výsledek SMS hlasování, který mu sdělí MEDIA SUPPORT dle odst. 4. článku II. písm. A) těchto pravidel.

 

III. Společná ustanovení

 • V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Hlasování přerušeno. V případě technických či jiných problémů při SMS hlasování tuto skutečnost MEDIA SUPPORT bezodkladně sdělí Vysílateli. Vysílatel na přerušení Hlasování diváky vhodným způsobem upozorní.
 • Vysílatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webové stránce iprima.cz/ceskamiss pokud Vysílatel neurčí pozdější datum.

 

Příloha č. 1

Pravidla sms hlasování

Organizátor

Společnost M Marketing s.r.o., se sídlem na adrese Pernerova 652/55, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 27171639 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101764 (dále jen „Organizátor“) pořádá hlasování s názvem „Česká MISS 2014“ (dále jen „Hlasování“). Organizátor je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

Společnost MEDIA SUPPORT, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 132/24, PSČ 180 00, IČ: 27196577, DIČ: CZ27196577 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103648 (dále jen „Media Support“), poskytuje technický servis SMS služby hlasování.

 

Pojmy

Výhra – zájezd pro dvě osoby na Mauricius.

Doba trvání Hlasování - časový úsek, během kterého se hlasuje o Českou Miss.

Hlas – 1 SMS určená telefonním číslem hlasujícího.

 

Hlas vzniká:

Zasláním SMS ve tvaru „M(mezera)x“, či „Mx“ kde „x“ je číslo nominované soutěžící v rozsahu 1 - 10. Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 906 02 10. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory.

 

Doba trvání

Doba trvání Hlasování je od 17. 03. 2014, cca 22:00 hodin do 29. 03. 2014, cca 23:00 hodin. Hlasování bude spuštěno i ukončeno živě moderátorem pořadu „Česká MISS 2014“.

 

Způsob a podmínky účasti v Hlasování

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel tohoto Hlasování v průběhu Doby trvání Hlasování Hlas v platném tvaru a tyto informace budou doručeny do SMS centra Media Support.

Organizátor ani Media Support nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání Hlasů před koncem Doby trvání Hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v Hlasování tímto okamžikem.

Každý účastník může do Hlasování zaslat libovolný počet Hlasů.

Hlasování se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo Media Support, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Hlasování, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se Hlasování účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo věcné výhry peněžité plnění. Výhra bude poskytnuta výherci přímo smluvními partnery Organizátora.

V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry se svým zákonným zástupcem.

V případě výhry se výherce zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto plynoucí.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

Způsob určení výherce

1. Jako výherce bude vybrán zasilatel SMS s pořadovým číslem N/3 (zaokrouhleno dolů na celé číslo), kdy N je počet všech přijatých platných Hlasů. Pořadové číslo odpovídá pořadí, v jakém byl Hlas přijat a zpracován počítačovým systémem pro vyhodnocování diváckého hlasování ve finále Česká Miss 2014. Výherce bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to na telefonním čísle, z nějž byl Hlas odeslán. Bude-li tímto účastníkem odeslání vítězné SMS potvrzeno, stává se výhercem Výhry.

2. Jestliže vybraný výherce nepřijme telefonát do 5. (pátého) zazvonění včetně, či nepotvrdí odeslání vítězné SMS, ztrácí nárok na Výhru a jako náhradní výherce je určen účastník s o jednu vyšším pořadovým číslem platného Hlasu. Tento postup výběru náhradního výherce se v případě nutnosti opakuje.

V případě, že si výherce nepřevezme Výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá Výhra Organizátorovi.

 

Zpracování informací

Odesláním Hlasu do Hlasování dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech hlasovacích dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním Hlasu do Hlasování vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Hlasování a předání Výhry, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Hlasování. Účastí v Hlasování každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 zákona. Účastník dává odesláním Hlasu do Hlasování souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval Hlas pro Hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti v Hlasování a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení takového dopisu Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

 

Všeobecné podmínky

Vstupem do Hlasování se všichni účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla tohoto Hlasování, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hlasování či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hlasování. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.ceskamiss.cz. Cena jedné SMS zprávy je 10,- Kč včetně DPH.

 

Praha dne 12. 03. 2014

reklama