RÁMCOVÝ HERNÍ ŘÁD pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů

RÁMCOVÝ HERNÍ ŘÁD

pro výzkum v rámci Prima Panelu Respondentů

 

Toto je rámcový herní řád („dále jen „Rámcový herní řád“) upravující společná pravidla pro Soutěže pořádané v rámci Prima Panelu Respondentů, přičemž konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží jsou stanoveny ve zvláštních herních řádech (dále jen „Zvláštní herní řády“) pro takové jednotlivé Soutěže, přičemž ty mají pro konkrétní Soutěž před tímto Rámcovým herním řádem přednost.

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. 1.    Pořadatelem webových soutěží Výzkumu v rámci Prima Panelu Respondentů (dále jen „Soutěže“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).
 2. 2.       Soutěže jsou určeny pro respondenty tzv. „Prima Panelu“, kteří se přihlásili k zasílání dotazníků, tvořených Pořadatelem, na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Pořadatele. Vyplňování těchto dotazníků je nepovinné a dobrovolné, bez nároku na odměnu.
 3. 3.    V průběhu sběru dat dotazníku, mohou být pořádány Soutěže.  Respondenti mají možnost přihlásit se do Soutěže prostřednictvím dotazníku vytvořeného na webových stránkách http://www.surveymonkey.net. Pro účely pořádání jednotlivých Soutěží vydává Pořadatel tento Rámcový herní řád a Zvláštní herní řády.
 4. 4.    Doba trvání jednotlivých Soutěží, případně rozčlenění do soutěžních kol budou vždy stanoveny v příslušném Zvláštním herním řádu (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

 

II.

Soutěžící

 1. 1.    Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a současně je respondentem tzv. „Prima Panelu“ ve smyslu článku I. odst. 2 (dále jen „respondent“). Účastí v Soutěži se respondent pro účely takové Soutěže stává Soutěžícím.
 2. 2.    Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo v souvislosti s Prima Panelem, ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. 3.    Rozsah účasti v jedné Soutěži jedním Soutěžícím je omezen na zaslání jednoho vyplněného dotazníku z jedné IP adresy.
 4. 4.    Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázky vlastnoručně a osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno.
 5. 5.    V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 4.

 

III.

Soutěž – herní systém

 1. 1.    Zvláštní herní řád bude uvádět termín, do kterého budou moci respondenti vyplňovat soutěžní dotazníky prostřednictvím příslušného odkazu.
 2. 2.    Zvláštní herní řád dále stanoví, jakým způsobem se v dané Soutěži respondent stává Soutěžícím. Zpravidla se respondent stane soutěžícím odesláním dotazníku podle Zvláštního herního řádu, přičemž v takovém dotazníku musí být vždy vyplněno nejméně 75% otázek, ledaže Zvláštní herní řád stanoví jinak.
 3. 3.    Zvláštní herní řád stanoví, kdo se stane Výhercem.
 4. 4.    V případě, že soutěžní dotazník Soutěžícího, který se umístí na výherním místě v pořadí obdržených dotazníků, byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Rámcového herního řádu, stane se Výhercem ten, jehož vyplněný dotazník byl doručen hned po dotazníku, který byl původně označen jako výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky Soutěže.

 

IV.

Výhry

 1. 1.    Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele Výhru (resp. Výhry) specifikované pro danou Soutěž ve Zvláštním herním řádu.
 2. 2.    Pořadatel kontaktuje Výherce prostřednictvím kontaktních údajů, které Výherce uvedl. V případě telefonického kontaktu nebude-li Výherce na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu o výhře, popřípadě e-mail s informací o Výhře. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět (telefonicky, e-mailem nebo pomocí sms) na kontaktní údaj, ze kterého byl Pořadatelem informován nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k Výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 4.
 3. 3.    K realizaci Výhry dojde na Pořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne vyhlášení Výherců. Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci Výhry v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v dotazníku.
 4. 4.    Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Pořadatel.
 5. 5.    Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži či převzetím Výhry.
 6. 6.    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci dané Soutěže nedojdou žádné vyplněné dotazníky, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

 

 

V.

 Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce příslušné Soutěže provádí mezi dotazníky došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Protesty proti průběhu Soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány do 2 týdnů od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli prostřednictvím e-mailové adresy vyzkum@iprima.cz. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise složená z právníka Pořadatele, pracovníka controllingu Pořadatele a dalšího pověřeného pracovníka Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Rámcový herní řád, resp. Zvláštní herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Rámcovým herním řádem, resp. Zvláštním herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom soutěžním kole Soutěže, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce určena běžnými cenami poskytovatele Výhry.
 4. Rozhodnutí komise je konečné.

 

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen Správce osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správci osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.
 2. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Správce osobních údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce osobních údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správci osobních údajů.
 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících v rozsahu předepsaném Zvláštním herním řádem je podmínkou účasti v Soutěži.

 

 

VII.

Změny Herního řádu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Rámcového herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli Soutěž kdykoli zrušit a právo rozhodnout, že na základě Rámcového herního řádu nebude již žádné Soutěže pořádat.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.
 2. Tento Rámcový herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
 3. Tento Rámcový herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele ( http://www.iprima.cz/ramcovy-herni-rad-pro-vyzkum-v-ramci-prima-panelu-respondentu ) od 11.3.2014.

 

 

 

 

reklama