Informační memorandum o zpracování osobních údajů návštěvníků sídla FTV Prima

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje při návštěvě našeho sídla, a to zejména s ohledem prováděnou evidenci návštěv a provoz bezpečnostního kamerového systému. Zejména si Vás dovolujeme informovat o rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a Vašeho soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

 1. zpracovávali osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu;
 2. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu; a
 3. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem.

 

Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách iprima.cz. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

Emailem: osobni.udaje@iprima.cz

Poštou:FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, Praha 10 - Strašnice

I. Kategorie osobních údajů

V souvislosti s návštěvou našeho sídla zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, Váš podpis na návštěvním lístku (Navštívenka);
 • údaje o vozidle: registrační značku vozidla (pouze parkujete-li své vozidlo na našich parkovacích místech);
 • kamerové záznamy: obrazový záznam Vaší osoby v prostorách našeho sídla.

II. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, v rámci vedení evidence návštěv, a dále prostřednictvím našeho kamerového systému se záznamem.

III. Umístění kamer

Náš kamerový systém se skládá z celkem 14 kamer umístěných vně i uvnitř objektu sídla naší společnosti. O umístění kamer jste informováni rovněž prostřednictvím cedulí s piktogramem u všech vstupů do sledovaného prostoru. Označení jednotlivých kamer, jejich konkrétní umístění, stejně jako znázornění výsečí snímání těchto kamer je zobrazeno v plánu kamerového systému, který je k nahlédnutí na recepci v sídle naší společnosti.

IV. Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z titulu oprávněného zájmu, a to z bezpečnostních důvodů za účelem ochrany objektu, majetku, a života a zdraví osob vstupujících do našeho sídla. Za tímto účelem jsou v prostorech našeho sídla nainstalovány kamerové systémy se záznamem a je vedena evidence návštěv.

V. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 21 dnů. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány. Evidenci návštěv, včetně návštěvního lístku, uchováváme po dobu 1 roku.

VI. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Z titulu oprávněného zájmu (za účelem ochrany zájmů uvedených v části III. tohoto memoranda výše) můžeme předat kamerové záznamy či evidenci návštěv orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení. Předat osobní údaje uvedeným orgánům může být též naše právní povinnost, a to v případě výzvy ze strany oprávněného orgánu (povinnost součinnosti).

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme služeb externích společností, které zabezpečují provoz recepce, ostrahu a zabezpečení našeho sídla a rovněž obsluhují a provozují náš kamerový systém. S touto společností jsme uzavřeli písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

VII. Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich návštěvníků. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými osobami. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měly přístup pouze osoby, které se podílejí na jejich zpracování, a také aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Obrazový materiál zaznamenávaný prostřednictvím kamer se v reálném čase zobrazuje ve vymezeném prostoru ostrahy. Záznamy z kamerového systému jsou ukládány na pro tento účel vyčleněný samostatný pevný disk umístěný v chráněném prostoru s kontrolou přístupu, přičemž každý případ přístupu k záznamům z kamerového systému je zaznamenán do příslušné evidence.

Evidence návštěv je elektronicky ukládána na server umístěný v sídle naší společnosti s omezeným přístupem. Jednotlivé návštěvní lístky jsou skladovány v uzamykatelné skříni a následně skartovány.

VIII. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.
 5. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jelikož jsou osobní údaje zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

IX. Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Zpracování osobních údajů a na recepci.

 

K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 28. ledna 2019.

reklama