Přihláška do pořadu Mami ožeň mě - ženy

1. Účastník vyplněním dotazníku poskytuje FTV Prima, spol. s r.o. a společnosti Kuul TV (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace pořadu „Mami, ožeň mě“ (dále jen „Pořad“), zejména provádění castingu, přípravy a natáčení Pořadu, podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k realizaci Pořadu a zejména pak kontaktování účastníka, a to po dobu trvání výroby Pořadu a 6 měsíců po jejím skončení. 2. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 3. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost účastníka shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti účastníka, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který účastník případně sdělí Správcům osobních údajů. 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany účastníka je podmínkou účasti v Pořadu.