Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů pro účely novinářské činnosti a výkonu svobody projevu a informací

 1. Úvod

  V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, které jsou součástí reportáží, článků, sdělení, příspěvků či jakýchkoli jiných útvarů v jakékoli formě, které jsou vytvářeny a zveřejňovány při výkonu novinářské činnosti, v souvislosti s ní či při realizaci dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace (dále jen „Příspěvky“). Zejména si Vás dovolujeme informovat o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, jakož i o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

  My, společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“); zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“); Ústavou České republiky, přijaté ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. a Listinou základních práv a svobod, přijatou usnesením č. 2/1993 Sb. (dále jen „Ústava a Listina“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

  Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a Vašeho soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

  1. zpracovávali osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu;

  2. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu; a

  3. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem


 2. Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Při výkonu naší novinářské činnosti zpracováváme osobní údaje v rozsahu přiměřeném pro sledovaný účel, kterým je informování veřejnosti, a tedy naplnění práva veřejnosti na přístup k informacím. Před zveřejněním Příspěvků posuzujeme přiměřenost zásahu do práv a svobod osoby, o jejíž osobní údaje jde, s přihlédnutím k právu veřejnosti na přístup k informacím a našemu zájmu toto právo realizovat. Zároveň posuzujeme i míru přiměřenosti rozsahu a jednotlivých kategorií osobních údajů, jíž se takové zpracování týká. V rámci tohoto zpracování pak vždy pečlivě posuzujeme vhodnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje), jako jsou např. údaje o náboženském vyznání, zdravotním stavu nebo sexuální orientaci a údaje týkající se rozsudků v trestních věcech, které požívají vyšší míry ochrany. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme a případně zveřejňujeme pouze pokud jsme dospěli k závěru, že na jejich zpracování a zveřejnění je významný celospolečenský zájem.

  Ne všechny osobní údaje, které zpracováváme pro účely naší novinářské činnosti, zveřejňujeme. Může se stát, že v některých případech si zpracovávané osobní údaje ponecháváme v našich interních systémech a archivech například pro budoucí použití v rámci jiných Příspěvků či pro případnou obranu v soudních či jiných sporech.

  Zpracování osobních údajů pro novinářské účely (nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu) požívá práva na ochranu zdroje a obsahu informací. Oproti běžnému zpracování osobních údajů Vám tak v souladu s příslušnými právními předpisy můžeme v odůvodnitelných případech odmítnout sdělit zdroj zpracovávaných informací. Při realizaci novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace nicméně využíváme též informace z veřejných zdrojů, včetně jiných medií, tiskových agentur nebo přímo od dotčených osob.

  V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím divácké telefonní linky nebo jiným způsobem s námětem či jiným podnětem souvisejícím s naší novinářskou činností, zejména v souvislosti s tvorbou Příspěvků, zpracováváme obsah komunikace (včetně záznamu hovoru, jedná-li se o diváckou telefonní linku) a Vaše kontaktní údaje maximálně po dobu 1 měsíce nebo po dobu nezbytnou pro přípravu daného Příspěvků v případě, že se jej rozhodneme zpracovat na základě Vašeho podnětu. Tyto údaje použijeme pro účely realizace naší novinářské činnosti a případně pro potřeby naší další komunikace.


 3. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Doba zpracování se váže na účel a právní základ daného zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro novinářské účely je specifické. Proto se může stát, že v případě zveřejnění mohou být Vaše osobní údaje (které jsou součástí Příspěvků) zpracovávány po velmi dlouhou dobu, respektive po dobu trvání naší novinářské činnosti. Tato doba se pak váže na trvání našeho oprávněného zájmu v podobě naplnění práva veřejnosti na přístup k informacím a svobodě projevu.

  Uplatníte-li některé z vašich níže uvedených práv (článek VI. tohoto Memoranda) a prokážete nám, že zveřejněné údaje nepřiměřeně zasahují do Vašeho práva na ochranu soukromí, případně práva na ochranu osobnosti, prověříme, zda je důvodné takové osobní údaje nadále zveřejňovat a případně učiníme přiměřené kroky k jejich znepřístupnění veřejnosti (např. smazáním či anonymizací Vaší identity).

  Při posuzování důvodnosti Vaší žádosti přihlédneme k přiměřenosti zveřejněných osobních údajů i k časovému hledisku, tedy jestli oprávněný zájem na zveřejnění osobních údajů přetrvává i po uplynutí delší doby. Typicky může takový zájem přetrvat u osob veřejného zájmu, tedy např. u politicky činných osob, státních či místních úředníků a jiných veřejně činných osob. Osobou veřejného zájmu mohou být též osoby, které jsou všeobecně známé díky svým schopnostem a dovednostem (sportovci, umělci).

  Upozorňujeme však, že i pokud shledáme Vaši žádost jako důvodnou a Vaše osobní údaje znepřístupníme veřejnosti, neznamená to, že v každém takovém případě odstraníme Vaše osobní údaje současně i z našich interních systémů a archivů. V souvislosti s výkonem novinářské činnosti je naším oprávněným zájmem si ponechat předmětné osobní údaje v rámci našich systémů a archivů pro budoucí využití např. k ochraně našich práv a oprávněných zájmů nebo pro přípravu Příspěvků v budoucnu.

  Obsah telefonické či jiné komunikace týkající se námětů či jiných podnětů souvisejících s naší novinářskou činností, zejména v souvislosti s tvorbou Příspěvků, a Vaše kontaktní údaje si ponecháváme po dobu 1 měsíce nebo po dobu přípravy daného Příspěvků v případě, že se jej rozhodneme zpracovat na základě Vašeho podnětu. Tato doba se může lišit v závislosti na obsahu Vašeho námětu či podnětu a na době potřebné pro prověření od Vás získaných informací a pro získání potřebných doplňujících údajů.


 4. Komu Vaše odobní údaje zpřístupňujeme?

  Osobní údaje zveřejňované v rámci Příspěvků jsou z naší strany zpřístupňovány veřejnosti v rámci televizního vysílání, na námi provozovaných internetových (on-line) platformách nebo v námi vydávaných tištěných periodikách. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k výše uvedenému účelu zpracování osobních údajů.

  Osobní údaje mohou být též sdíleny se třetími osobami, zejména s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT bezpečnosti. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon, nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje, které budou publikovány v našich Příspěvcích, mohou být předány osobám, které se zabývají monitoringem médií. K některým Příspěvkům můžeme poskytovat licenci jiným médiím. Periodický tisk předáváme do knihoven a Ministerstvu kultury jako tzv. povinné výtisky podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.

  Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. Osobní údaje zveřejněné v Příspěvcích na námi provozovaných internetových platformách ale mohou být přístupné i ze zahraničí.


 5. Jak Vaše údaje zpracováváme?

  Plně si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

  Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Zveřejněné údaje či údaje určené ke zveřejnění, případně včetně informací, které byly původně zveřejňovány, ale již nejsou přístupné veřejnosti, ukládáme v našich redakčních systémech. Podkladové informace si obvykle ukládá každý novinář vhodným způsobem v souladu s našimi vnitřními předpisy a po nezbytně nutnou dobu. Výjimku tvoří námi pořízené obrazové, zvukové a zvukově-obrazové materiály, které ukládáme do redakčního systému s věcným popisem obsahu takového materiálu. Ke zpracování pro novinářské účely obvykle nevyužíváme zpracovatelů, nicméně některé Příspěvky mohou vytvářet novináři a další tvůrci externisté (kameramani, fotografové a další související profese), kteří nejsou našimi zaměstnanci.


 6. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

  GDPR Vám přiznává několik práv, konkrétně právo na přístup k údajům, právo namítat zpracování, právo na výmaz, úpravu nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Tato práva následně u zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu blíže upravuje Zákon, který stanoví řadu výjimek z obecné úpravy práv subjektů údajů dle GDPR. Je tomu tak zejména proto, že zpracování pro tyto účely je specifické a dochází u něho ke střetu ústavně zaručených práv na ochranu soukromí a práva na svobodu projevu a informace.

  Jde např. o výjimku při uplatňování práva na výmaz a opravu osobních údajů. Při uplatnění těchto práv u zpracování pro výše uvedené účely budeme při jejich vyřizování postupovat dle jiných právních předpisů, zejména ustanovení Občanského zákoníku týkajících se ochrany osobnosti.

  Limitována je Zákonem i možnost uplatnění práva na omezení zpracování. To vám může být přiznáno pouze pokud Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracování již nepotřebujeme a takové omezení by nevyžadovalo vynaložit nepřiměřené úsilí a současně pokud Vy takové osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

  Právo vznést námitku máte jen vůči konkrétnímu zveřejnění (případně jinému zpřístupnění veřejnosti), nikoliv pouhému zpracování, jehož výsledkem není zveřejnění osobních údajů, přičemž tuto námitku musíte dostatečně odůvodnit. Žádáme Vás proto, abyste při vznášení jakýchkoliv námitek uvedli konkrétní důvody, které nám pomůžou pochopit, proč se domníváte, že Váš oprávněný zájem na ochraně Vašich práv převažuje nad zájmem na zveřejnění. V případě, že shledáme Vaši námitku důvodnou, podnikneme kroky k odstranění Vašich osobních údajů z předmětného Příspěvku. O výsledku posouzení Vaší námitky Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.

  Zákon dále omezuje i uplatnění práva na přenositelnost a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to zejména proto, že se u zpracování pro výše uvedené účely dají tato práva aplikovat pouze ve zcela výjimečných případech.

  Ve zvláštních případech, je-li to nevyhnutelné pro splnění účelu zpracování, tedy naši novinářskou činnost, a nepovede-li to současně k vysokému riziku pro Vaše oprávněné zájmy, můžeme uplatnění Vašich některých práv plynoucích z nařízení GDPR odložit, případně Vám jejich uplatnění neumožnit.


 7. Bližší informace a kontaktní údaje

  Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách iprima.cz . Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte naši Pověřenkyni pro ochranu osobních údajů prostřednictví kontaktů uvedených níže:

  FTV Prima, spol. s r. o.
  Ing. Věra Prášilová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
  Vinohradská 3217/167
  100 00 Praha 10
  e-mail: osobni.udaje@iprima.cz

  Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení Zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz , webové stránky: https://www.uoou.cz .


 8. Aktualizace memoranda

  Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Zpracování osobních údajů .

  K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 1.prosince 2022.