Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů internetových stránek a mobilních aplikací

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich internetových stránek a mobilních aplikací, jak jsou definovány ve Všeobecných podmínkách pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. (dále jen „Internetové stránky“ a „Mobilní aplikace“) a rovněž v Podmínkách registrace uživatelů internetových stránek FTV Prima, spol. s r.o. (oba dokumenty dále společně jen „Podmínky“), zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

 1. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
 2. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;
 3. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem;
 4. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Pro případ, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, si Vás dovolujeme požádat o oznámení této změny, případně o provedení jejich změny v nastavení Vašeho uživatelského profilu. Díky Vaší součinnosti budeme moci vždy zpracovávat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.

Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách iprima.cz. Aktuální znění Podmínek naleznete vždy na webových stránkách iprima.cz/podminky-uzivani. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

Emailem:               osobni.udaje@iprima.cz

Poštou:                   FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, Praha 10 - Strašnice

I.               Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, adresa, údaje o zeměpisné poloze atd.;
 • elektronické kontaktní údaje: číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa atd.;
 • další osobní údaje potřebné pro využívání služeb na Internetových stránkách a v Mobilních aplikacích: např. heslo v zašifrované podobě, veřejný profil na Facebooku (pokud k přihlášení dojde prostřednictvím Facebooku), číslo platební karty pro účely úhrady předplatného, identifikátor PayPal účtu, historie plateb předplatného, identifikační údaje zařízení, pojmenování zařízení a další.

II.              Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, a to v průběhu Vaší dobrovolné registrace na Internetových stránkách (vyplněním registračního formuláře), při objednání předplatného iPrima bez reklam, registrací a instalací našich Mobilních aplikací anebo v důsledku Vaší aktivity na našich Internetových stránkách. Vaše osobní údaje můžeme dále získat od společnosti Facebook Ireland Ltd., a to pouze v případě, kdy při registraci na Internetových stránkách zvolíte možnost „Přihlásit se přes Facebook“.

Dále vždy, když navštívíte naše Internetové stránky a Mobilní aplikace, automaticky shromažďujeme tyto provozní údaje: technické údaje (mohou zahrnovat např. IP adresu, jejímž prostřednictvím se váš počítač připojil k internetu, vaše přístupové údaje, druh a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení a značku mobilního telefonu, s tím, že tyto údaje pro nás mohou shromažďovat a zpracovávat externí soubory cookies, více informací naleznete zde), údaje o vaší návštěvě (mohou zahrnovat např. tzv. Uniform Resource Locators - URL, údaje o navigaci na našich Internetových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli, informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek, prohlížení určitého obsahu či videí, průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Internetových stránkách, informací o interakci se stránkami, způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a telefonní čísla či emailové adresy, z nichž byly kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb.

III.            Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění takového účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly původně získány. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích či prekluzivních lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 

 1. pro účely poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek a Mobilních aplikací;
 2. pro účely plnění našich právních povinností; a
 3. pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a)       Poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek a Mobilních aplikací

 • Registrovaní uživatelé

Naše Internetové stránky pro registrované uživatelé poskytují další funkce, které neregistrovaným uživatelům nejsou přístupné. Založení uživatelského účtu umožňuje např. vytvářet historii sledování, pokračovat ve sledování od místa, kde uživatel předtím skončil, a to na jakémkoli zařízení, vytvářet seznam oblíbených pořadů a seriálů.

Pokud chcete tyto funkce využívat, musíte se nejdříve zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet. Při procesu registrace nám sdělujete Vaše osobní údaje. Pro vytvoření účtu vyžadujeme pouze Váš email a heslo, pokud však k přihlášení využijete možnost přihlásit se prostřednictvím Facebooku, získáme rovněž Váš veřejný profil na této sociální sítí. Vaše heslo vždy zašifrujeme tak, že se sami nikdy nedozvíme jeho znění. Dále je Vám umožněno dobrovolně doplnit další osobní údaje v sekci nastavení Vašeho profilu, pro založení Vašeho uživatelského profilu a využívání výhod registrace však tyto údaje nejsou nezbytné.

Vaší registrací na našich Internetových stránkách vzniká mezi námi smluvní vztah. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely vytváření databáze registrovaných uživatelů, správy Vašeho účtu, přizpůsobení poskytovaných služeb Vašim zájmům a požadavkům. Dále v případě Vašeho využívání placených služeb jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem řádné fakturace poskytované služby, evidence Vaší platby nebo řešení Vašich případných reklamací. Vaše osobní údaje pak mohou být zpracovávány také na základě našich oprávněných zájmů (bližší informace naleznete níže).

 • Účastníci soutěží

Návštěvníci Internetových stránek se mohou za námi stanovených podmínek zúčastnit soutěží nebo jiných obdobných výherních akci. Podmínku účasti v těchto soutěžích nebo obdobných výherních akcích je registrace na našich Internetových stránkách.

Dále dle pravidel jednotlivých akcí můžeme podmínit účast v soutěži či jiné akci sdělením Vašich osobních údajů a to zejména za účelem posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, řádného vyhodnocení soutěže a pro oznámení výsledků soutěže včetně předání nebo rozeslání výher.

Titulem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaši účasti v soutěži nebo obdobné výherní akci je plnění smlouvy o účasti v soutěži.

 • Uživatelé Mobilních aplikací

Naše Mobilní aplikace poskytují další funkce při užívání našich služeb. Pokud chcete naše Mobilní aplikace využívat, musíte si je nejdříve nainstalovat a pak se do nich přihlásit. V případě, že ještě nemáte uživatelský účet na našich Internetových stránkách, musíte se před přihlášením do Mobilní aplikace na našich Internetových stránkách zaregistrovat. Pro vytvoření účtu vyžadujeme pouze Váš email a heslo. Vaše heslo vždy zašifrujeme tak, že se sami nikdy nedozvíme jeho znění.

Vaší registrací a instalací našich Mobilních aplikací vzniká mezi námi smluvní vztah. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely vytváření databáze uživatelů Mobilních aplikací, správy Vašeho účtu, přizpůsobení poskytovaných služeb Vašim zájmům a požadavkům. Dále v případě Vašeho využívání placených služeb jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem řádné fakturace poskytované služby, evidence Vaší platby nebo řešení Vašich případných reklamací. Naším oprávněným zájmem je ověřovat uživatelské přístupové údaje ke službám poskytovaným na území, kde pobýváte, a odhalit podvodné jednání a takovému jednání předcházet.

Pro účely poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek a Mobilních aplikací Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu trvání Vaší registrace na našich Internetových stránkách, v případě Mobilních aplikací po dobu, kdy budete mít Mobilní aplikaci staženou. Pro níže uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po zrušení Vaší registrace na našich Internetových stránkách nebo v našich Mobilních aplikacích.

 • Neregistrovaní uživatelé

Naše Internetové stránky může využívat i v případě, že nejste registrovaným uživatelem (některé služby jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům). V případě, že se u nás neregistrujete, nebudeme mít k dispozici Vaše identifikační, kontaktní či jiné osobní údaje, které bychom získali v souvislosti s registrací.

Všem uživatelům (bez ohledu na to, zda jsou registrovaní či nikoliv) mohou být do zařízení uloženy soubory cookies, více informací naleznete zde.

Ad b)      Plnění právních povinností

Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (daňové právní předpisy, účetní předpisy apod.), musíme v určitých případech ze zákona zpracovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme též z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států. Požádají-li o to výše uvedené orgány, můžeme Vás na základě námi zpracovávaných osobních údajů identifikovat, za předpokladu, že požadavek k identifikaci je v souladu s účinnými právními předpisy.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 4 let, doklady týkající se placených služeb pak obvykle 10 let. Jste-li uživatelem Mobilních aplikací, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete mít Mobilní aplikaci staženou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů.

Ad c) Naše oprávněné zájmy

V návaznosti na poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek a Mobilních aplikací zpracováváme některé osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Tyto naše oprávněné zájmy jsou dány zájmem na:

 1. ochraně našich právních nároků (pokud by vůči nám například uživatelé Internetových stránek vymáhali plnění, na které jim nevznikl nárok apod.). V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje našim právním zástupcům;
 2. vytváření statistiky návštěvnosti našich Internetových stránek a sledovanosti jednotlivých pořadů, optimalizaci tvorby obsahu a struktury webových stránek;
 3. rozvoji a vylepšování našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek, zvyšování uživatelského komfortu při prohlížení obsahu Internetových stránek a na zvyšování kvality obsahu Internetových stránek;
 4. zajištění správného fungování našich Internetových stránek a našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek;
 5. rozesílání a cílení marketingové komunikace, vč. zasílání obchodních sdělení registrovaným uživatelům, jakož i obchodních sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k elektronické poště. Nepřejete-li se, jako registrovaný uživatel, dostávat prostřednictvím elektronických kontaktů obchodní sdělení či jiné marketingové a propagační materiály, je Vám vždy umožněno v jednotlivých sděleních jednoduchým způsobem odmítnout zasílání dalších obdobných zpráv; a
 6. zamezení užívání našich služeb s adblockerem, za tímto účelem v přiměřeném rozsahu testujeme, zda nemáte tento nástroj nainstalován.

Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi a na základě tohoto posouzení stanovujeme rozsah a dobu uchování některých osobních údajů. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt a nadto po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně dozvědět o zahájení sporu ze strany uživatele Internetových stránek. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.

IV. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz čl. III tohoto informačního memoranda), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: např. externí pracovníci marketingu a marketingové agentury; externí analytici a analytické agentury; provozovatelé či externí administrátoři webových stránek atd. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

V.             Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech, které sami spravujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování.

VI.            Omezení našich služeb pro děti

Služby našich Internetových stránek nejsou přímo určeny osobám mladším 15 let. S ohledem na způsob registrace je pro nás velmi obtížné rozpoznat, zda osoba registrující se u nás skutečně dosáhla věku 15 let. Prosíme proto rodiče dětí mladších 15 let, aby nás v případě, že pojmou podezření, že jejich dítě využívá některou z našich služeb, a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

Pokud se zaregistruje uživatel mladší 18 let, tímto jej upozorňujeme, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Požadavku na výmaz osobních údajů takového uživatele se tak vždy budeme snažit vyhovět.

VII.          Služby třetích stran na Internetových stránkách a Mobilních aplikacích

Upozorňujeme, že na Internetových stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů Internetových stránek ze strany třetích osob.

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak mohou být:

 1. osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor);
 2. poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet);
 3. provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarketingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na Internetové stránky).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.

Internetové stránky také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím tlačítka „Share“ nebo „Sdílet“ společnosti Facebook. Tato aplikace může sbírat a využívat informace o Vašem chování na Internetových stránkách. Toto zpracování se řídí podmínkami společnosti Facebook Ireland Ltd., které naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Nemáme kontrolu nad zpracováním údajů ze strany Facebooku. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se obrátit na společnost Facebook Ireland Ltd.

VIII.         Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.
 5. Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
 6. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

 • pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
 • pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

IX.            Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Podmínky užívání dostupné zde: iprima.cz/podminky-uzivani.

K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 18. května 2020.

 

reklama