Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.

 • 1. ÚVOD
 • 1.1. Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778, (dále jen „my“ nebo FTV Prima“), je správcem osobních údajů. V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich digitálních služeb a platforem, jejichž prostřednictvím tyto služby poskytujeme (dále jen “Platformy”), jak jsou definovány v “Podmínkách poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.” (dále jen „Podmínky užívání“) a rovněž v “Podmínkách registrace uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.” (dále jen „Podmínky registrace“), (Podmínky užívání a Podmínky registrace dále společně jen jako „Podmínky“), zejména o účelech, pro které osobní údaje zpracováváme, kategoriích zpracovávaných osobních údajů a právním základu zpracování osobních údajů. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
 • 2. ZÁKLADNÍ POJMY
 • 2.1. V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje toto informační memorandum a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

  Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, kontaktní údaje, lokační údaje, síťový identifikátor apod.).

  Subjekt údajů“ je konkrétní fyzická osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

  Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení ad.)

  Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

  Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

  Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 • 3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
 • 3.1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.
 • 3.2. Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:
  • a. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
  • b. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;
  • c. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoliv neoprávněným přístupem;
  • d. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.
 • 4. AKTUALIZACE ÚDAJŮ
 • 4.1. Pro případ, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, si Vás dovolujeme požádat o oznámení této změny, případně o provedení jejich změny v nastavení Vašeho uživatelského profilu. Díky Vaší součinnosti budeme moci vždy zpracovávat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.
 • 5. BLIŽŠÍ INFORMACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 • 5.1. Více informací o našich službách naleznete na našich internetových stránkách iprima.cz. Aktuální znění Podmínek naleznete vždy na webových stránkách iprima.cz/podminky-uzivani. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:
 • E-mailem: osobni.udaje@iprima.cz
 • Poštou: FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, Praha 10 – Strašnice
 • 6. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME)
 • 6.1. V souvislosti s poskytováním služeb na našich platformách můžeme zpracovávat osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:
  • a) Neregistrovaní uživatelé. Naše služby můžete využívat i v případě, že nejste registrovaným uživatelem (některé služby jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům). V případě, že se u nás neregistrujete, nebudeme mít k dispozici Vaše identifikační, kontaktní či jiné osobní údaje, které bychom získali v souvislosti s registrací.
  • b) Registrovaní uživatelé. Naše Platformy mohou poskytovat další funkce pro registrované uživatele, které neregistrovaným uživatelům nejsou přístupné. Založení uživatelského účtu umožňuje např. vytvářet historii sledování, pokračovat ve sledování videa od místa, kde uživatel při předchozí návštěvě sledování skončil, a to na jakémkoli Zařízení (jak je tento pojem definován níže), vytvářet seznam oblíbených pořadů a seriálů. Pokud chcete tyto funkce využívat, musíte se nejdříve registrovat a vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“), a to způsobem a za podmínek uvedených v “ Podmínkách registrace uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.
  • c) Účastníci soutěží. Uživatelé se mohou za námi stanovených podmínek zúčastnit spotřebitelských soutěží nebo jiných obdobných výherních akci. Podmínku účasti v těchto soutěžích nebo obdobných výherních akcích je registrace a zřízení Uživatelského účtu. To, co dle tohoto informačního memoranda platí pro Registrovaného uživatele tedy platí také pro Účastníka soutěže. Ne každý Registrovaný uživatel se však musí účastnit soutěží, účast v soutěžích je zcela dobrovolná a závisí na vůli jednotlivých Registrovaných uživatelů. Pokud je Registrovaný uživatel účastníkem soutěže, platí pro něj navíc také pravidla pro účastníky soutěže, a to vždy dle podmínek konkrétní soutěže.
 • 7. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME)
 • 7.1. To, jaké údaje shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s našimi službami, na tom, zda si zřídíte Uživatelský účet či nikoliv, jaké nastavení služeb zvolíte, na druhu poskytovaných služeb, platforem, zařízeních a funkcích, které používáte. V souvislosti s využíváním našich Platforem můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
  • a) identifikační údaje: např. jméno a příjmení, uživatelské jméno, přezdívka;
  • b) kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo apod.;
  • c) údaje z Uživatelského účtu: v rámci registrace při zřízení Uživatelského účtu nebo kdykoliv v průběhu užívání Uživatelského účtu shromažďujeme údaje, které vyplníte při registraci (poskytnutí povinných údajů při registraci je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nepovinné údaje není nutné poskytovat a tyto můžete poskytnout zcela dobrovolně), v rámci Uživatelského účtu uvedete kdykoliv během užívání a další údaje související s užíváním Uživatelského účtu, mezi těmito údaji mohou být identifikační či kontaktní údaje, pohlaví, rok narození, Vaši profilovou fotografii, pokud ji zadáte, použité heslo (chráněné formou hash), pokud toto dobrovolně uvedete tak např. údaje o nejvyšším dosažené vzdělání, pracovní postavení apod., údaje o užívání našich služeb apod.
  • d) údaje Vašich platbách za naše služby: v rámci poskytování služeb za úplatu budeme zpracovávat také informace o Vašich platbách za naše služby (kolik a za jakou službu jste zaplatili atd.), vč. informace o e-mailovém účtu, z nějž byla úhrada verifikována, v případě zamítnutí platby obecný důvod zamítnutí sdělený nám provozovatelem platební metody;
  • e) údaje o interakcích s našimi Platformami a službami: zejména tzv. Uniform Resource Locators - URL, údaje o navigaci na našich platformách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli, obsah a údaje, které samy zadáte, vyplníte a sdělujete prostřednictvím našich služeb (např. komentáře, fotografie apod.), informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali, reakční doby internetových stránek, chyby při stahování, trvání návštěvy určitých stránek, typ, počet a četnost shlédnutí jednotlivých prvků obsahu (videí, článků, rubrik), průměrné doby strávené na platformě a počtu zhlédnutí obsahu z těchto platforem, průměrného počtu prvků obsahu zhlédnutých na našich internetových stránkách, informaci o interakci se stránkami, způsobu odchodu ze stránky, s tím, že tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme buď prostřednictvím souborů cookies (více informací o nich naleznete zde) nebo prostřednictvím jiných nástrojů;
  • f) digitální údaje: údaje o technickém zařízení, ze kterého se do našich služeb přihlašujete (dále jen “Zařízení”), jeho připojení, vybavení a konfiguraci, IP adresa, jejímž prostřednictvím se vaše Zařízení připojilo k internetu, druh a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém a platformu, druh Zařízení a jeho značku, geografickou polohu zařízení, s tím, že tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme buď prostřednictvím souborů cookies (více informací o nich naleznete zde) nebo prostřednictvím jiných nástrojů;
  • g) segmentační údaje: V rámci některých služeb můžeme provádět i segmentování uživatelů do základních skupin za tím účelem, abychom Vám zobrazili reklamy, které by Vás mohly zajímat, a/nebo Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat. Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme buď prostřednictvím souborů cookies (více informací o nich naleznete zde) nebo prostřednictvím jiných nástrojů, dále také můžeme tyto údaje získat z Uživatelského účtu;
  • h) údaje o poskytnutém souhlasu: údaje o tom, zda a jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů či vzali na vědomí poučení a změny námi provedené;
  • ch) údaje v souvislosti s odvoláním či odmítnutím souhlasu: pokud odvoláte nám udělený souhlas, případně vyslovíte nesouhlas ze zpracováním osobních údajů (např. odmítnete zasílání obchodních sdělení), budeme v nezbytném rozsahu ukládat Vaše údaje proto, abychom věděli, že jste odvolali či odmítli udělit souhlas a pro jaké účely (např. proto, abychom věděli, že na Vaši e-mailovou adresu nemáme zasílat obchodní sdělení).
 • 8. ÚČELY A PRÁVNÍ TITULY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ MŮŽEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT
 • 8.1. V souladu s GDPR můžeme zákonně zpracovávat osobní údaje, jen pokud tak budeme činit na právních základech uvedených v čl. 6 GDPR, kterými jsou:
  • a) Souhlas: osobní údaje jsou zpracovávány v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním pro jeden nebo více účelů, a to vždy pouze v nezbytném rozsahu a po stanovenou dobu nebo do odvolání souhlasu;
  • b) Splnění smlouvy: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo kterou hodláme uzavřít;
  • c) Splnění právní povinnosti: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (daňové právní předpisy, účetní předpisy apod.), musíme někdy Vaše osobní údaje zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá obecně závazný právní předpis;
  • d) Oprávněné zájmy: zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany. V návaznosti na poskytování služeb prostřednictvím Platforem zpracováváme některé osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi a na základě tohoto posouzení stanovujeme rozsah a dobu uchování některých osobních údajů. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat;
  • e) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby: na tomto právním základě osobní údaje nezpracováváme;
  • f) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci: na tomto právním základě osobní údaje nezpracováváme.
 • 8.2. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat zejména pro následující účely a na následujícím právním základě:
  • • poskytování služeb – využíváním našich služeb souhlasíte s Podmínkami užívání, tímto je mezi námi uzavřena smlouva na základě které využíváte naše služby. Pokud se u nás registrujete a zřídíte si Uživatelský účet, pak je mezi námi uzavřena smlouva za podmínek uvedených v Podmínkách registrace a Podmínkách užívání. Smlouva je pak také právním titulem, na jehož základě osobní údaje zpracováváme. Abychom Vám mohli poskytovat naše služby dle ujednaných podmínek, je nezbytné, abychom zpracovávali některé Vaše osobní údaje, např. identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o platbách za naše služby, údaje z Uživatelského účtu, údaje o interakcích s našimi Platformami a službami atd., toto zahrnuje také:
   • • ověřování polohy Vašeho zařízení z důvodů teritoriálního omezení licenčních práv – k některému obsahu, který na našich Platformách nabízíme ke shlédnutí, máme licenční či jiné oprávnění, která jsou teritoriálně omezena (můžeme je šířit pouze na určitém území, např. pouze na území České republiky). Abychom Vám mohli obsah zobrazit, musíme ověřit, zda se nacházíte na území, ve kterém máme oprávnění konkrétní obsah šířit, k tomuto zpravidla využíváme digitální údaje – údaje o geografické poloze Zařízení;
  • • personalizaci obsahu – nabízíme služby personalizovaného obsahu, což znamená, že Vám nabízíme obsah podle Vašich preferencí, který Vás bude zajímat, k tomuto využíváme zejména segmentační údaje, to vždy v rozsahu a za využití technických prostředků obvyklých na trhu. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • ochrana dětí a mladistvých: naším cílem je chránit děti a mladistvé před nevhodným obsahem a jeho konzumací. Z tohoto důvodu při registraci Uživatelského účtu ověřujeme věk, a to prostřednictvím zadání roku narození. Pro tento účel případně můžeme zpracovávat i jiné údaje nezbytné pro ochranu dětí a mladistvých; Pro tento účel zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu dětí a mladistvých na jejich ochraně. K ochraně dětí blíže také v čl. 15 níže.
  • • ochrana našich práv – pro účely ochrany našich práv můžeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, například v případě spotřebitelského sporu týkajícího se našich služeb. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • plnění povinností dle právních předpisů – zpracování údajů v nezbytném rozsahu pro účely plnění našich povinností dle obecně závazných právních předpisů (např. povinnosti podle účetních a daňových předpisů, dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.). Právním titulem zpracování pro tento účel je plnění právních povinností.
  • • přijetí a použití automaticky zasílaných specifických vlastností zařízení pro identifikaci – Vaše zařízení může být odlišeno od jiných zařízení na základě informací, které vaše zařízení automaticky zasílá, jako např. IP adresa nebo typ prohlížeče. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • propojení různých zařízení – abychom mohli lépe naplnit jeden či více účelů, můžeme určit, že vám nebo vaší domácnosti patří různá zařízení. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • párování a kombinování zdrojů offline dat – data z offline zdrojů lze kombinovat s vaší online aktivitou za účelem podpory jednoho nebo více účelů. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • technické doručení reklamy a obsahu – Vaše zařízení může přijímat a odesílat informace, které Vám umožní zhlédnout reklamu a obsah a reagovat na ně. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • zajištění bezpečnosti – zpracování osobních údajů za účelem zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, předcházení podvodům, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • zlepšování a vývoje našich služeb – zpracování údajů nezbytné pro účely zlepšování a vývoj našich služeb, toto zahrnuje například měření návštěvnosti našich Platforem, sledovanost obsahu, měření výkonu reklamy, analýza uživatelských preferencí, analýza sledovanosti obsahu, analýza chyb, zákaznická podpora atd. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • cílení reklamy – zpracování údajů pro účely cílenějšího a personalizovaného zobrazení reklamy tak, abychom Vám mohli zobrazit reklamu, která by Vás mohla zajímat. Údaje pro tento účel zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím tzv. CMP lišty (consent management platform), která se Vám zobrazí při prvním zobrazení našich webových stránek, případně také opakovaně v průběhu jejich užívání (např. pokud již uplynula doba, na kterou byl souhlas udělen). K tomuto jsou využívány zejména údaje z cookies či jiné segmentační údaje. Pokud nám k tomu prostřednictvím CMP lišty udělíte souhlas, budeme pro tento účel zpracovávat také údaje z Vašeho Uživatelského účtu. Souhlas je udělován na dobu 12 měsíců. Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to nastavením v CMP liště, kterou znovu vyvoláte proklikem na odkaz zde a provedete nastavení.
  • • přímý marketing: pro účely propagace naší společnosti FTV Prima a našich služeb můžeme zpracovávat zejména kontaktní údaje pro účely přímého marketingu, toto zahrnuje zejména zasílání newsletterů či jiných obchodních sdělení. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy, předem však můžete odmítnout zpracování Vašich údajů pro tento účel, a to při registraci, a dále kdykoliv poté (např. proklikem na odkaz uvedený v každém jednotlivém obchodním sdělení, jehož prostřednictvím se můžete odhlásit z odběru.
  • • zamezení užívání našich služeb s adblockerem: dle Podmínek jsou uživatelé oprávněni využívat naše Služby pouze v případě, že nevyužívají nástroj adblocker, proto v přiměřeném rozsahu testujeme, zda nemáte tento nástroj nainstalován. Právním titulem zpracování pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy.
  • • účast v soutěži: pokud se budete účastnit některé námi pořádané či spolupořádané soutěže, pak budou Vaše údaje zpracovávány pro účely pořádání této soutěže a další účely související s danou soutěží, to vždy za podmínek uvedených v konkrétních pravidlech té které soutěže. Právním titulem pro zpracování údajů pro tyto účely je smlouva, která mezi námi bude uzavřena tím, že budete souhlasit s podmínkami soutěže. V některých případech mohou být údaje v souvislosti s účastní v soutěži zpracovány také na základě jiného právního titulu, zejména oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu, a to vždy dle podmínek konkrétní soutěže.
 • 9. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
 • Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás (např. z údajů, které nám sdělíte při registraci nebo v rámci užívání Uživatelského účtu, pokud kontaktujete zákaznickou podporu apod.) nebo v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při objednání některé z Videoslužeb, při Vašich interakcích s našimi službami, údaje ze souborů cookies apod.). V některých nezbytných případech můžeme získat údaje z jiných zdrojů, např. od poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají určit polohu vašeho Zařízení (zejména z důvodu geografických licenčních omezení námi šířeného obsahu).
 • 10. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 • 10.1. V souladu se zásadou omezení doby zpracovávání chceme, aby Vaše údaje byly zpracovávány pouze dobu, která je nezbytná k naplnění účelu, pro který údaje zpracováváme. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto memorandu, registračních podmínkách či stanovena právním předpisem, pak délku této doby stanovíme tak, aby zohledňovala váš zájem na co nejkratší době zpracování a náš zájem na tom, aby naše služby byly poskytovány v dostatečné kvalitě a na výši standardu, který většina spotřebitelů očekává. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů pak dále vycházíme zejména z těchto hledisek
  • a) délky promlčecí doby a doby nezbytné pro to, abychom se dozvěděli, že bylo právo uplatněno u soudu,
  • b) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti,
  • c) předpokládaných doby, ve kterých jsme schopni zjistit útok na naši síť nebo platformy nebo zjistit jiné narušení bezpečnosti,
  • d) míra rizika incidentu týkajícího se osobních údajů.
 • 10.2. Osobní údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy, případně pro účely ochrany našich zájmů či jiných oprávněných zájmů, zpravidla zpracováváme po dobu jednoho roku po uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby nároků z této smlouvy. Takto dlouhá doba je nutná z toho důvodu, že nemůžeme vyloučit, že v promlčecí době (zpravidla 3 leté) může uživatel uplatnit některá svá práva u soudu. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme osobní údaje po celou dobu tohoto řízení a následně po přiměřenou dobu poté (např. po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků apod., po dobu jednoho roku od uplynutí promlčecí lhůty nároků plynoucích ze soudního či jiného rozhodnutí apod.). V některých případech můžeme údaje ukládat po dobu, kdy může být zahájena kontrola orgánu státní správy (např. kontrola finančního úřadu apod.) při nich by byly tyto údaje potřebné pro ochranu našich práv či prokázání plnění povinností vůči orgánům veřejné moci.
 • 10.3. Pokud zpracováváme osobní údaje proto, že nám to ukládá právní předpis, soudní nebo správní rozhodnutí nebo jiný pokyn orgánu veřejné moci, uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění povinností plynoucích z právního předpisu. Údaje týkající se placených služeb pak můžeme ukládat až 10 let, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • 10.4. Uživatelský obsah je obvykle uložen po celou dobu trvání Uživatelského účtu. Pokud zrušíte Uživatelský účet, můžeme některé údaje ukládat ještě po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu i po zrušení Uživatelského účtu. Například, některé údaje z Uživatelského účtu můžeme ukládat pro účely ochrany našich práv po dobu jednoho roku po uplynutí promlčecí doby případných nároků, po dobu po kterou je uložení nutné dle právních předpisů (např. údaje o platbách z důvodu vedení účetnictví apod.). Údaje, jejichž uchování není nezbytné pro jiné Účely, než je vedení Uživatelského účtu a poskytování našich služeb, budou po zrušení uživatelského účtu smazány.
 • 10.5. V případě, že nám udělíte souhlas ke zpracování osobních údajů, budeme Vaše údaje pro daný účel zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do odvolání souhlasu. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely cílení reklam, budeme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat po dobu 12 měsíců nebo do doby, než svůj souhlas odvoláte.
 • 11. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?
 • 11.1. Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů). Vzhledem k rozsahu našich služeb někdy zpracováváme osobní údaje prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů osobních údajů, a to výhradně na základě smluvních ujednání s těmito zpracovateli uzavíraných v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis, nebo pokud k tomu od Vás obdržíme souhlas.
 • 11.2. Osobní údaje zpřístupňujeme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům, a to vždy na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, ve které ochrana a zpracování údajů musí být vždy garantována v souladu s GDPR. Jedná se konkrétně o následující zpracovatele:
  • a) dodavatelé našich externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů,
  • b) provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti našich služeb,
  • c) v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb nám při zachování zákonné mlčenlivosti,
  • d) poskytovatelé inkasních služeb a pojištění pohledávek v případě osobních údajů uživatelů, kteří jsou v prodlení s úhradou ceny služeb poskytovaných za úplatu, a to pouze pro účely úhrady našich pohledávek,
  • e) orgánům veřejné moci v těch případech, kdy nám to právní předpisy ukládají nebo umožňují.
 • 12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚZEMÍ EU, EHP A PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ
 • 12.1. Vaše osobní údaje zpracováváme primárně na území Evropské unie (dále jen „EU“). V dnešním globalizovaném světe však mohou nastat případy, kdy můžeme ke zpracování využít zpracovatele se sídlem mimo EU nebo může dojít k využití datových uložišť mimo prostor EU. Našim cílem je nepředávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (tedy mimo EU), nebude-li zajištěna jejich dostatečná ochrana, a to zejména následujícími způsoby:
  • i. je-li na základě rozhodnutí Evropské komise prohlášeno, že daná třetí země nabízí přiměřenou úroveň ochrany;
  • ii. na základě poskytnutí vhodných záruk a pod podmínkou, že fyzickým osobám budou k dispozici vymahatelná práva a účinný právní ochrana, zejména;
   • a. právně závazného a vymahatelného nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty (např. mezinárodní smlouva);
   • b. závazných podnikových pravidel;
   • c. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí přezkumným postupem nebo standardních doložek o ochraně údajů přijatých dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
   • d. schváleného kodexu chování spolu se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
   • e. schváleného mechanismu pro vydání osvědčení podle článku 42 GDPR spolu se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.
 • 13. COOKIES
 • 13.1. Naše Platformy využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení. Cookies umožňují uložit Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, analyzovat návštěvnost těchto stránek a sledovanost jejich obsahu a jiné (více o cookies zde).
 • 14. JAKÝMI ZPŮSOBY, ZEJMÉNA TECHNICKÝMI, VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 • 14.1. Zabezpečení na prvním místě. Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.
 • 14.2. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech, které sami spravujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno výše v odst. 11.2. výš. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze v nezbytné míře zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.
 • 14.3. Zpracovatelé údajů. Jak už jsme uvedli výše v odst. 11.2, se všemi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.
 • 14.4. Neprovádíme automatizované rozhodování. Bez vašeho souhlasu neprovádíme žádné automatizované rozhodování.
 • 15. OCHRANA DĚTÍ
 • 15.1. Naším cílem je chránit děti před nevhodným obsahem a jeho konzumací. Některé naše služby, zejména Videoslužby, jasně upozorňují na to, pro kterou věkovou skupinu je daný titul určen.
 • 15.2. Při registraci do Uživatelského účtu nebo užívání našich služeb nejsme schopni určit, jaký je skutečný věk osoby, která se ke službě registruje nebo jí užívá a můžeme vycházet pouze z údajů uvedených touto osobou při registraci.
 • 15.3. Pokud by zákonný zástupce osoby mladší 15 let zjistil, že tato užívá naše služby bez jeho souhlasu, nechť nás kontaktuje na osobni.udaje@iprima.cz a celou věc se zákonným zástupcem vyřešíme. Rovněž pokud bychom věrohodným způsobem zjistili, že naší službu užívá nebo sleduje titul osoba jejíž věk je nižší, než věk pro který je titul vhodný, máme právo znemožnit této nezletilé osobě přístup ke službě a před obnovením jejího poskytování žádat poskytnutí souhlasu od zákonného zástupce této nezletilé osoby.
 • 15.4. Osobní údaje osob mladších 18 let vyžadují zvláštní ochranu, protože si nemusí být vědomi všech rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V některých službách můžeme přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda dosáhla požadovaného věku proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.
 • 15.5. Pokud se přesto bude registrovat do naší služby osoba, která je mladší 15 let, upozorňujeme ji, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem jejího věku. Jejímu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.
 • 16. JAKÁ MÁTE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 • 16.1. Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
  • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním pro konkrétní účel, a to kdykoliv některým z jednoduchých způsobů, jako je např. kliknutí na příslušný odkaz v newsletteru, úprava v nastavení uživatelského profilu nebo vždy zasláním zprávy na email: osobni.udaje@iprima.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel neznamená, že nebudeme vaše údaje dál zpracovávat na základě souhlasu uděleného pro jiný účel nebo na základě jiného právního důvodu. Souhlas můžete odvolat zcela bezplatně a jeho odvolání nebude mít za následek nemožnost využívání našich služeb.
  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
  • Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
  • Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.
  • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.
  • Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
  • Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.
  • Právo vznést námitku. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány
   • ● pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
   • ● pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; nebo
   • ● pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
   V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

   Informování o vyřízení námitky. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší námitky.
 • 17. POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 17.1. S veškerými záležitostmi a stížnostmi týkajícími se zpracování osobních údajů ze strany FTV Prima, spol. s r.o. se můžete obracet na naší pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou je Michaela Feiklová.
  • Její kontaktní údaje jsou:
  • osobni.udaje@iprima.cz
  • FTV Prima, spol. s r.o.
   Michaela Feiklová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
   Vinohradská 3217/167
   100 00 Praha 10
 • 18. AKTUALIZACE TOHOTO MEMORANDA
 • 18.1. informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Zpracování osobních údajů dostupné zde: Zpracování osobních údajů.
 • 18.2. K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 11.11.2021.
 

reklama