Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.

 • I. Účel tohoto dokumentu
  • 1. Co je obsahem tohoto memoranda. V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich digitálních služeb a platforem, jejichž prostřednictvím tyto služby poskytujeme (dále jen “Platformy”), jak jsou definovány v “Podmínkách poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.” a rovněž v “Podmínkách registrace uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o.” (oba dokumenty dále společně jen jako „Podmínky“), zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelech, pro které jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
  • 2. Správce osobních údajů. My, společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.
  • 3. Zásady, podle kterých zpracováváme. Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:
   • a. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
   • b. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;
   • c. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoliv neoprávněným přístupem;
   • d. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.
  • 4. Žádost o aktualizaci údajů. Pro případ, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, si Vás dovolujeme požádat o oznámení této změny, případně o provedení jejich změny v nastavení Vašeho uživatelského profilu. Díky Vaší součinnosti budeme moci vždy zpracovávat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.
  • 5. Bližší informace. Více informací o našich službách naleznete na našich internetových stránkách iprima.cz. Aktuální znění Podmínek naleznete vždy na webových stránkách iprima.cz/podminky-uzivani. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:
   • E-mailem: osobni.udaje@iprima.cz
   • Poštou: FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, Praha 10 – Strašnice
 • II. Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?
  • 1. Účely zpracování. Osobní údaje uživatelů našich služeb jsou obvykle využívány k následujícím účelům:
   • ● plnění smlouvy, na jejímž základě vám poskytujeme službu, kterou prostřednictvím našich platforem využíváte, vč. evidence uživatelů a smluvních vztahů, přijímání a odesílání plateb za služby,
   • ● ochraně našich práv (např. v případě spotřebitelského sporu týkajícího se našich služeb),
   • ● statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost),
   • ● měření návštěvnosti našich platforem (např. internetových stránek) a sledovanosti obsahu zobrazovaného na těchto platformách (např. nástrojem Google Analytics),
   • ● analýze Vašich uživatelských preferencí týkající se zobrazování obsahu;
   • ● nastavení, cílenějšímu a personalizovanému zobrazení obsahu na platformách jednotlivým uživatelům; pro tyto účely můžeme využívat kromě vlastního technického řešení též nástroje třetích stran (např. nástroj Recombee),
   • ● organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích,
   • ● zlepšování našich služeb a jejich vývoj, včetně odstraňování chyb
   • ● zlepšování obsahu platforem PRIMY (internetových stránek, aplikací) a jejich vývoj,
   • ● plnění povinností podle účetních a daňových předpisů,
   • ● zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany
   • uživatelů, předcházení podvodům, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu,
   • ● pro účely plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.),
   • ● v přiměřeném rozsahu k reklamě a přímému marketingu, tzn. k jejímu nastavení, cílenějšímu a personalizovanému zobrazení reklamy na platformách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení, a to včetně zobrazování tzv. remarketingu (cílené reklamy) třetích stran a behaviorální reklamy na základě vytvořeného profilu uživatele pro personalizovanou reklamu, to vše na základě uživatelských preferencí a souhlasů vyjádřených prostřednictvím nástroje Consent Management Platform sdružení CPEx
   • ● měření výkonu reklamy.

     

  • III. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
   • 1. To, jaké údaje shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s našimi službami, na tom, jaké nastavení služeb zvolíte, na druhu poskytovaných služeb, platforem, zařízeních a funkcích, které používáte. Zpracováváme následující vaše údaje:
    • a) Identifikační údaje:
     • ● jméno a příjmení
     • ● e-mail
     • ● přezdívku
     • ● použité heslo (chráněné formou hash)
     • ● pohlaví
     • ● rok narození
     • ● Vaši profilovou fotografii, pokud ji zadáte
     • ● poštovní směrovací číslo místa vašeho bydliště,
     • ● telefonní číslo či e-mailová adresa, z nichž byla kontaktována zákaznická podpora
    • b) Demografické údaje
     Prostřednictvím registračního formuláře jsou jako nepovinné údaje shromažďovány, ukládány a zpracovávány následující údaje:
     • ● nejvyšší dosažené vzdělání,
     • ● pracovní postavení
     Když navštívíte některou z Platforem, na kterých poskytujeme naše služby, automaticky shromažďujeme, ukládáme a přistupujeme k následujícím údajům:
     • ● pohlaví
     • ● věk
     • ● kategorie zájmů
     • ● geolokace
    • c) Údaje o interakcích s našimi Platformami a službami:
     • ● tzv. Uniform Resource Locators - URL,
     • ● údaje o navigaci na našich platformách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli,
     • ● obsah a údaje, které samy zadáte, vyplníte a sdělujete prostřednictvím našich služeb (např. komentáře, fotografie apod.),
     • ● informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali,
     • ● reakční doby internetových stránek,
     • ● chyby při stahování,
     • ● trvání návštěvy určitých stránek,
     • ● typ, počet a četnost shlédnutí jednotlivých prvků obsahu (videí, článků, rubrik);
     • ● průměrné doby strávené na platformě a počtu zhlédnutí obsahu z těchto platforem,
     • ● průměrného počtu prvků obsahu zhlédnutých na našich internetových stránkách,
     • ● informaci o interakci se stránkami, způsobu odchodu ze stránky.
    • d) Technické údaje o technickém zařízení, ze kterého se do našich služeb přihlašujete (dále jen “Zařízení”), jeho připojení, vybavení a konfiguraci:
     • ● IP adresu, jejímž prostřednictvím se vaše Zařízení připojilo k internetu,
     • ● druh a verzi prohlížeče,
     • ● nastavení časového pásma,
     • ● operační systém a platformu,
     • ● druh zařízení a jeho značku,
     • ● geografickou polohu zařízení,
     s tím, že tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme buď prostřednictvím souborů cookies (více informací o nich naleznete zde) nebo prostřednictvím služeb třetích stran (např. Google Analytics), a to pro statistické účely, další rozvoj služeb, pro kontrolu dodržování Podmínek a pro určení, zda dvě nebo více Zařízení náleží stejnému uživateli
    • e) Další kategorie námi zpracovávaných údajů. Dále budeme zpracovávat následující údaje:
     • i. Údaje o poskytnutém souhlasu. Jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů či vzali na vědomí poučení a změny námi provedené, a to obvykle uložením informací o:
      • ● způsobu a okamžiku udělení souhlasu
      • ● Vaší IP adresy, ze které jste se při udělení souhlasu k naší službě připojili a
      • ● kdy jste jej odvolali.
     • ii. Údaje o komunikaci mezi uživateli. Pokud naše služby umožňují v jejich rámci zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i
      • ● texty vzkazů mezi odesílateli a
      • ● identifikační údaje odesílatele a to po přiměřenou dobu.
     • iii. Segmentační údaje. V rámci některých služeb můžeme provádět i segmentování uživatelů do základních skupin za tím účelem, abychom Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat.
     • iv. Údaje při službách za úplatu. V rámci poskytování služeb za úplatu budeme zpracovávat také:
      • ● informace o Vašich platbách za naše služby, vč. informace o e-mailovém účtu, z nějž byla úhrada verifikována, v případě zamítnutí platby obecný důvod zamítnutí sdělený nám provozovatelem Platební metody.
     • v. Údaje při pochybnostech o totožnosti uživatele. V případě pochybností o totožnosti uživatele (např. při porušení podmínek služby, určení osoby plátce platby apod.) můžeme provést základní kontrolu porovnáním uživatelem zadaných údajů a veřejně dostupných údajů na internetu, případně v pochybnostech můžeme vyžadovat osvědčení pravdivosti a aktuálnosti zpracovávaných údajů nebo identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven.
  • IV. Jak Vaše osobní údaje získáváme?
   • 1. Registrace a interakce se službami. Vaše osobní údaje získáváme od Vás, a to v průběhu Vaší dobrovolné registrace k některé z našich služeb (vyplněním registračního formuláře), zejména při objednání některé z Videoslužeb, registrací a instalací našich Mobilních aplikací, nebo v rámci sledování Vašich interakcí s našimi službami. Osobní údaje získáme rovněž v rámci aktualizace a rozšíření registračních údajů.
   • 2. Údaje od třetích stran. Vaše osobní údaje můžeme dále získat od třetích stran, např. provozovatelů sociálních a reklamních sítí. Tyto třetí strany se v průběhu času mohou měnit, ale zahrnují zejména:
    • ● zprostředkovatele dat, od nichž kupujeme demografické údaje na doplnění námi shromažďovaných údajů,
    • ● služby, které jiným subjektům zpřístupňují obsah generovaný v rámci svých produktů uživateli, například veřejné příspěvky ze sociálních sítí,
    • ● poskytovatele komunikačních služeb, včetně e-mailových služeb a sociálních sítí, když nám v takových službách nebo sítích třetích stran udělíte oprávnění k přístupu k osobním údajům,
    • ● poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu vašeho Zařízení (zejména z důvodu geografických licenčních omezení námi šířeného obsahu),
    • ● partnery, s nimiž nabízíme služby pod společným označením nebo spolupracujeme na marketingových aktivitách,
    • ● veřejně dostupné zdroje, například otevřené databáze státní správy.
   • 3. Ochrana údajů od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v tomto prohlášení a také v souladu s případnými dalšími omezeními, která vyžaduje zdroj těchto údajů.
  • V. Podmínky (právní tituly) na jejichž základě můžeme Vaše údaje zpracovávat
   • 1. Zákonnost zpracování. Právní předpisy stanoví, že Vaše údaje můžeme zákonně zpracovávat jen pokud tak budeme činit v odpovídajícím rozsahu a po splnění následujících podmínek:
    • a) Souhlas. Udělili jste nám souhlas se zpracováním pro jeden nebo více účelů. Typicky při registraci a zřízení Uživatelského účtu nám můžete poskytnout jak nezbytné údaje, které potřebujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, tak i dobrovolně při registraci nebo jejím doplnění uvedete sami dobrovolně další údaje, které nám pomohou lépe a efektivněji Vám nabízet pořady a služby, které budou odpovídat vašim zájmům.
    • b) Splnění smlouvy. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo hodláme uzavřít. Tím, že užíváte naše služby a navštěvujete námi provozované Internetové stránky , jste zavázáni dodržovat podmínky poskytování našich služeb a tím je mezi námi uzavřená smlouva. Pokud jste si např. objednali Titul ve Videopůjčovně a my jsme povinni Vám umožnit jeho shlédnutí. Abychom tento náš závazek splnili musíme zpracovávat především některé vaše identifikační a technické údaje, abychom vám dokázali službu poskytnout.
    • c) Splnění právní povinnosti. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. musíme vyúčtovat odměnu, kterou jste nám zaplatili za shlédnutí zpoplatněného Titulu). Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (daňové právní předpisy, účetní předpisy apod.), musíme někdy Vaše osobní údaje zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá zákon. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme též z důvodu vyhovění požadavkům soudů a jiných orgánů veřejné moci, které mají pravomoc od nás takové údaje požadovat. Požádají-li o to výše uvedené orgány, můžeme Vás na základě námi zpracovávaných osobních údajů identifikovat, za předpokladu, že požadavek k identifikaci je v souladu s účinnými právními předpisy.
    • d) Naše oprávněné zájmy. Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany. V návaznosti na poskytování služeb prostřednictvím platforem zpracováváme některé osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Tyto naše oprávněné zájmy jsou dány zájmem na:
     • a. ochraně našich právních nároků (pokud by vůči nám například uživatelé Internetových stránek vymáhali plnění, na které jim nevznikl nárok apod.). V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje našim právním zástupcům;
     • b. vytváření statistiky návštěvnosti našich Internetových stránek a sledovanosti jednotlivých pořadů, optimalizaci tvorby obsahu a struktury webových stránek;
     • c. rozvoji a vylepšování našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek, zvyšování uživatelského komfortu při prohlížení obsahu Internetových stránek a na zvyšování kvality obsahu Internetových stránek;
     • d. zajištění správného fungování našich Internetových stránek a našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek;
     • e. rozesílání a cílení marketingové komunikace, vč. zasílání obchodních sdělení registrovaným uživatelům, jakož i obchodních sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k elektronické poště. Nepřejete-li se, jako registrovaný uživatel, dostávat prostřednictvím elektronických kontaktů obchodní sdělení či jiné marketingové a propagační materiály, je Vám vždy umožněno v jednotlivých sděleních jednoduchým způsobem odmítnout zasílání dalších obdobných zpráv; a
     • f. zamezení užívání našich služeb s adblockerem, za tímto účelem v přiměřeném rozsahu testujeme, zda nemáte tento nástroj nainstalován.
   • 2. Test přiměřenosti. Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi a na základě tohoto posouzení stanovujeme rozsah a dobu uchování některých osobních údajů. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.
  • VI. Typické skupiny uživatelů z hlediska zpracování údajů
   • 1. Registrovaní uživatelé. Naše Platformy pro registrované uživatelé mohou poskytovat další funkce, které neregistrovaným uživatelům nejsou přístupné. Založení uživatelského účtu umožňuje např. vytvářet historii sledování, pokračovat ve sledování videa od místa, kde uživatel při předchozí návštěvě sledování skončil, a to na jakémkoli Zařízení, vytvářet seznam oblíbených pořadů a seriálů.
    Pokud chcete tyto funkce využívat, musíte se nejdříve registrovat a vytvořit si Uživatelský účet. Při procesu registrace nám sdělujete Vaše osobní údaje, pokud však k přihlášení využijete možnost přihlásit se prostřednictvím některé sociální sítě, získáme rovněž údaje z Vašeho veřejného profilu na dané sociální sítí. Vaše heslo vždy zašifrujeme tak, že se sami nikdy nedozvíme jeho znění. Dále je Vám umožněno dobrovolně doplnit další osobní údaje v sekci nastavení Vašeho profilu, pro založení Vašeho uživatelského profilu a využívání výhod registrace však tyto údaje nejsou nezbytné.
    Vaší registrací na našich Internetových stránkách vzniká mezi námi smluvní vztah. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely vytváření databáze registrovaných uživatelů, správy Vašeho účtu, přizpůsobení poskytovaných služeb Vašim zájmům a požadavkům. Dále v případě Vašeho využívání placených služeb jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem řádné fakturace poskytované služby, evidence Vaší platby nebo řešení Vašich případných reklamací. Vaše osobní údaje pak mohou být zpracovávány také na základě našich oprávněných zájmů (bližší informace naleznete níže).
   • 2. Neregistrovaní uživatelé. Naše služby můžete využívat i v případě, že nejste registrovaným uživatelem (některé služby jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům). V případě, že se u nás neregistrujete, nebudeme mít k dispozici Vaše identifikační, kontaktní či jiné osobní údaje, které bychom získali v souvislosti s registrací.
   • 3. Účastníci soutěží. Uživatelé se mohou za námi stanovených podmínek zúčastnit spotřebitelských soutěží nebo jiných obdobných výherních akci. Podmínku účasti v těchto soutěžích nebo obdobných výherních akcích je registrace a zřízení Uživatelského účtu. Dále dle pravidel jednotlivých soutěží a akcí můžeme podmínit účast v nich sdělením Vašich osobních údajů, a to zejména za účelem posouzení splnění předpokladů pro účasti v soutěži, řádného vyhodnocení soutěže a pro oznámení výsledků soutěže včetně předání nebo rozeslání výher.
    Titulem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaši účasti v soutěži nebo obdobné výherní akci je plnění smlouvy o účasti v této soutěži nebo na akci.
  • VII. Jak dlouho údaje zpracováváme?
   • 1. Zásada omezené doby zpracovávání. V souladu se zásadou omezení doby zpracovávání chceme, aby Vaše údaje byly zpracovávány pouze dobu, která je nezbytná k naplnění účelu, pro který údaje zpracováváme. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto memorandu, registračních podmínkách či stanovena právním předpisem, pak délku této doby stanovíme tak, aby zohledňovala váš zájem na co nejkratší době zpracování a náš zájem na tom, aby naše služby byly poskytovány v dostatečné kvalitě a na výši standardu, který většina spotřebitelů očekává. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů pak dále vycházíme zejména z těchto hledisek
    • (i) délky promlčecí doby a doby nezbytné pro to, abychom se dozvěděli, že bylo právo uplatněno u soudu,
    • (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti,
    • (iii) předpokládaných doby, ve kterých jsme schopni zjistit útok na naši síť nebo platformy nebo zjistit jiné narušení bezpečnosti,
    • (iv) míra rizika incidentu týkajícího se osobních údajů.
   • 2. Údaje ukládané na 5 let. Doba zpracování Identifikační údaje poskytnuté při registraci, údaje o udělení nebo odvolání souhlasu s registrací, údaje o přihlášení se ke službě, údaje o provedených platbách, zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb a dále po dobu 5 let po posledním využití našich služeb. Takto dlouhá doba je nutná z toho důvodu, že nemůžeme vyloučit, že v promlčecí době 4 let může uživatel uplatnit některá svá práva u soudu.
   • 3. Údaje ukládané na 10 let. Osobní údaje, které zpracováváme na základě toho, že nám to ukládá právní předpis, soudní nebo správní rozhodnutí nebo jiný pokyn orgánu veřejné moci uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění povinností plynoucích z právního předpisu, zpravidla ne déle než po dobu 4 let. Údaje týkající se placených služeb pak ukládáme obvykle po dobu 10 let, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
   • 4. Údaje ukládané na dobu o jeden rok delší než je promlčecí nebo prekluzivní lhůta. Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt a nadto po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně dozvědět o zahájení sporu ze strany uživatele Internetových stránek. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
   • 5. Údaje v souvislosti s odvoláním souhlasu. Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit do seznamu emailových adres, na které obchodní sdělení nemáme zasílat do doby, než případně znovu udělíte svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
   • 6. Doba ukládání Uživatelského obsahu. Uživatelský obsah je obvykle uložen po dobu 12 měsíců od jeho odstranění z naší platformy nebo od ukončení užívání našich služeb. Uživatelský obsah není ukončením užívání našich služeb automaticky mazán.
   • 7. Případy nezbytného prodloužení. Výše uvedené doby mohou být prodlouženy po nezbytně nutnou dobu:
    • ● k prokázání a ochraně našich práv,
    • ● v případě vedení správního nebo soudního řízení,
    • ● v případě kontroly orgánů veřejné moci
  • VIII. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?
   • 1. Priorita zpracování vlastními systémy. Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů). Vzhledem k rozsahu našich služeb někdy zpracováváme osobní údaje prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů osobních údajů, a to výhradně na základě smluvních ujednání s těmito zpracovateli uzavíraných v souladu s GDPR.
    Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis, nebo pokud k tomu od Vás obdržíme souhlas.
   • 2. Zpracovatelé osobních údajů a jejich druhy. Osobní údaje zpřístupňujeme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům, a to vždy na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, ve které ochrana a zpracování údajů musí být vždy garantována v souladu s GDPR. Jedná se konkrétně o následující zpracovatele:
    • ● dodavatelé našich externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů,
    • ● provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti našich služeb,
    • ● v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb nám při zachování zákonné mlčenlivosti,
    • ● poskytovatelé inkasních služeb a pojištění pohledávek v případě osobních údajů uživatelů, kteří jsou v prodlení s úhradou ceny služeb poskytovaných za úplatu, a to pouze pro účely úhrady našich pohledávek,
    • ● orgánům veřejné moci v těch případech, kdy nám to právní předpisy ukládají nebo umožňují
   • 3. Služby třetích stran na Platformách. Upozorňujeme, že na Platformách mohou být umístěny prvky umožňující sběr osobních údajů či sledování interakcí uživatelů s našimi službami ze strany třetích osob. Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům mohou být:

    • a. osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor nebo část PEM D projektu sledovanosti televize provozovaného Asociací televizních organizací);
    • b. poskytovatelé platebních služeb ()
     • a. Advanced Telecom Services, s.r.o.
     • b. GOPAY s.r.o.
    • c. PayPal Europe Sarl et Cie, SCA
    • d. Apple Inc.
    • e. Google Ireland Limited
    • c. provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarketingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na Internetové stránky).
    Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné reklamní sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.
   • 4. Provozovatelé sociálních sítí. Naše služby, zejména Internetové stránky, umožňují sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, tlačítka „Share“, „Sdílet“, „Like“ nebo s jiným obdobným významem. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o vašich interakcích a chování na internetových stránkách. 
    S tím, jak zpracovávají vaše osobní údaje v těchto případech provozovatelé sociálních sítí se můžete seznámit zde:
    • ● Facebook      
    • ● Twitter       
    PRIMA nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany provozovatelů výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.
  • IX. Jakými způsoby, zejména technickými, Vaše údaje zpracováváme?
   • 1. Zabezpečení na prvním místě. Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.
   • 2. Automatizované a manuální zpracování. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech, které sami spravujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno výše v čl. VIII. odst. 1 . Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze v nezbytné míře zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.
   • 3. Zpracovatelé údajů. Jak už jsme uvedli výše v čl. VIII. odstavci 2 , se všemi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.
   • 4. Neprovádíme automatizované rozhodování. Bez vašeho souhlasu neprovádíme žádné automatizované rozhodování.
  • X. Ochrana dětí
   • 1. Věková omezení. Naším cílem je chránit děti před nevhodným obsahem a jeho konzumací. Některé naše služby, zejména Videoslužby, jasně upozorňují na to, pro kterou věkovou skupinu je daný titul určen.
   • 2. Presumpce správnosti údaje o věku. Při registraci nebo užívání našich služeb nejsme schopni určit, jaký je skutečný věk osoby, která se ke službě registruje nebo jí užívá a můžeme vycházet pouze z údajů uvedených touto osobou při registraci.
   • 3. Oznámení rodiče a právo znemožnit přístup ke službě. Pokud by zákonný zástupce osoby mladší 15 let zjistil, že tato užívá naše služby bez jeho souhlasu, nechť nás kontaktuje na osobni.udaje@iprima.cz a celou věc se zákonným zástupcem vyřešíme. Rovněž pokud bychom věrohodným způsobem zjistili, že naší službu užívá nebo sleduje titul osoba jejíž věk je nižší, než věk pro který je titul vhodný, máme právo znemožnit této nezletilé osobě přístup ke službě a před obnovením jejího poskytování žádat poskytnutí souhlasu od zákonného zástupce této nezletilé osoby.
   • 4. Zvláštní ochrana nezletilců. Osobní údaje osob mladších 18 let vyžadují zvláštní ochranu, protože si nemusí být vědomi všech rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  V některých službách můžeme přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda dosáhla požadovaného věku proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.
   • 5. Právo na výmaz. Pokud se přesto bude registrovat do naší služby osoba, která je mladší 15 let, upozorňujeme ji, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem jejího věku. Jejímu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.
  • XI. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?
   • 1. Informace o právech. Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
    • a) Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním pro konkrétní účel, a to kdykoliv některým z jednoduchých způsobů, jako je např. kliknutí na příslušný odkaz v newsletteru, úprava v nastavení uživatelského profilu nebo vždy zasláním zprávy na email: osobni.udaje@iprima.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel neznamená, že nebudeme vaše údaje dál zpracovávat na základě souhlasu uděleného pro jiný účel nebo na základě jiného právního důvodu.
    • b) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
    • c) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
    • d) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.
    • e) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.
    • f) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
    • g) Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.
    • h) Právo vznést námitku. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány
     • ● pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
     • ● pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
     • ● pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku
     Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
    V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
   Informování o vyřízení námitky. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší námitky.
  • XII. Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
   • S veškerými záležitostmi a stížnostmi týkajícími se zpracování osobních údajů ze strany FTV Prima, spol. s r.o. se můžete obracet na naší pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou je Michaela Feiklová.
    Její kontaktní údaje jsou:
    • osobni.udaje@iprima.cz
    • FTV Prima, spol. s r.o.
     Michaela Feiklová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
     Vinohradská 3217/167
     100 00 Praha 10
  • XIII. Aktualizace tohoto memoranda
   • 1. Průběžná aktualizace. Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Zpracování osobních údajů dostupné zde: Zpracování osobních údajů.
   • 2. Poslední změna. K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 1. 9. 2020.
 

reklama