Podmínky registrace uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r. o.

(dále jen „Registrační podmínky”)

Platné od 1. května 2019

 1. Úvodní ustanovení

  1. FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „PRIMA” ), je provozovatelem digitálních služeb specifikovaných v Podmínkách poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen „Služby” ) poskytovaných na následujících platformách:

   1. Internetové stránky (zejména iprima.cz , www.autosalon.tv , www.primanapady.cz , www.primamazlicek.cz , www.primanakupy.cz , včetně všech jejich subdomén)

   2. Aplikace

    1. Mobilní aplikace (pro mobilní zařízení)

    2. HbbTV aplikace (Hybrid Broadcast Broadband TV) (tzv. červené tlačítko) (dále společně jako „Platformy” )

  2. Tyto Registrační podmínky upravují postup při registraci uživatelů Služeb (dále jen „Registrovaných uživatelů” ) a stanoví práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a FTV v souvislosti se zřizováním, změnou a zrušením jejich uživatelského účtu poskytovaných Služeb (dále jen „Uživatelský účet” ).

  3. Všichni uživatelé Služeb, bez ohledu, zda se jedná o neregistrované nebo Registrované uživatele jsou při užívání služeb poskytovaných PRIMOU prostřednictvím Platforem povinni dodržovat Podmínkách poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen „Smluvní podmínky”).

  4. Některé Služby nebo jejich funkce PRIMA poskytuje pouze uživatelům, kteří vyslovili souhlas s těmito Registračními podmínkami a zřídili si Uživatelský účet. Jedná se zejména o placené služby iPrima bez reklam a iPrima Videopůjčovna, mobilní aplikace iPrima, funkce jako „Sledovat živý pořad od začátku”, „Pokračovat ve sledování”, videa v HD, FullHD případně UHD kvalitě, ukládání oblíbených pořadů, bonusové materiály, soutěže, historie sledování, přispívání do diskuzí, případně další Služby nebo jejich funkce dle rozhodnutí PRIMY.

  5. PRIMA je oprávněna stanovit, které Služby nebo jejich funkce poskytované na Internetových stránkách, např. předplatné iPrima bez reklam, možnost přispívání do diskuzí a správa vlastního uživatelského účtu jsou poskytovány pouze Registrovaným uživatelům.

 2. Podmínky registrace

  1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat Služby určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane uživatel Služeb, který vyplní alespoň povinné registrační údaje uvedené v registračním formuláři a svou vůli zřídit si Uživatelský účet za stanovených podmínek projeví kliknutím na tlačítko „Registrovat”, pokud nebude pro určitou Službu poskytovanou PRIMOU použit jiný postup pro registraci, např. registrace prostřednictvím některé sociální sítě.

  2. Uživatel je povinen při vyplňování registračního formuláře vyplňovat pouze pravdivé a nezkreslené informace. Uživatel není oprávněn do registračního formuláře uvést údaje jiné osoby bez jejího vědomí a výslovného souhlasu. Pokud PRIMA zjistí, že uživatel porušil ustanovení tohoto odstavce, je oprávněna zrušit bez náhrady Uživatelský účet zřízený na základě nepravdivých údajů nebo údajů osoby, jejíž údaje byly poskytnuty bez jejího vědomí a souhlasu.

  3. Uživatel je oprávněn si heslo zvolit zcela dle svého uvážení. PRIMA doporučuje, aby si Registrovaný uživatel zvolil délku hesla v délce minimálně 8 znaků v kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.

  4. Kliknutím na tlačítko „Registrovat” v příslušném registračním formuláři uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami užívání digitálních služeb FTV Prima , těmito Registračními podmínkami a Informačním memorandem o zpracovávání osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r. o. Registrace ke Službě a zřízení Uživatelského účtu není možné, pokud uživatel nevyplní všechny povinné údaje v registračním formuláři a neakceptuje znění Podmínek užívání digitálních služeb FTV Prima a těchto Registračních podmínek.

  5. Poskytnutí povinných osobních údajů uživatele v registračním formuláři je podmínkou zřízení Uživatelského účtu. Poskytování dalších údajů prostřednictvím registračního formuláře nebo při nastavování Služeb nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné, uživatel je poskytuje pouze na základě vlastního souhlasu a jejich poskytnutí není podmínkou zřízení Uživatelského účtu. Povinné údaje v registračním formuláři jsou nezbytné k tomu, aby PRIMA mohla plnit své závazky ze smluvního vztahu s uživateli a uplatňovat z něj svá práva. Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu uživatele je PRIMA oprávněna zpracovávat za účely uvedenými v ustanovení Informačního memoranda o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima spol. s r. o.

  6. Kliknutím na tlačítko „Registrovat” nebo vyslovením souhlasu se zřízením Uživatelského účtu jiným nepochybným způsobem pro určitou Službu uživatel Služeb výslovně:

   1. souhlasí, že se stává Registrovaným uživatelem digitálních Služeb poskytovaných PRIMOU;

   2. zavazuje se, že přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a zavazuje se přijmout veškerá opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, jakož i k jeho Uživatelskému účtu a údajům v něm uloženým;

   3. potvrzuje, že PRIMĚ poskytl, a v budoucnu poskytne, vždy jen vlastní osobní údaje, které jsou aktuální, pravdivé a úplné, a že neporuší práva jiného člověka tím, že neoprávněně uvede v registračním formuláři při zřízení Uživatelského účtu cizí osobní údaje, včetně cizího e-mailu, hesla či jiných údajů informací. Neaktuální údaje bude uživatel bez zbytečného odkladu nahrazovat aktuálními;

   4. bere na vědomí, že PRIMA zpracovává jeho osobní údaje, které uvedl při zřízení Uživatelského účtu nebo které PRIMĚ poskytl kdykoliv později, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele ze strany FTV jsou podrobněji uvedeny v samostatném dokumentu s názvem: „Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek” dostupném zde ;

   5. bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od PRIMY přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu;

   6. bere na vědomí, že PRIMA přijala vhodná technická, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů Registrovaného uživatele, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití;

   7. prohlašuje a stvrzuje, že se před zřízením Uživatelského účtu seznámil s obsahem Informačního memoranda o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek ;

   8. prohlašuje a stvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek užívání digitálních služeb FTV Prima , akceptuje je a bude je dodržovat ;

   9. bere na vědomí a souhlasí s tím, že PRIMA neodpovídá za škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

  7. Po dokončení registrace je uživateli PRIMOU zřízen Uživatelský účet. K dokončení registrace dojde poté, co uživatel potvrdí registraci kliknutím na odkaz nebo zadáním kódu, který je mu zaslán na e-mailový účet uvedený při registraci.

  8. Ke svému Uživatelskému účtu Registrovaný přistupuje po vyplnění e-mailové adresy a hesla do přihlašovacího formuláře.

  9. Zřízení a vedení Uživatelského účtu PRIMOU je bezplatné.

  10. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv sám provést změnu údajů či zrušení svého Uživatelského účtu; o totéž může PRIMU požádat prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu osobni.udaje@iprima.cz. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že po zrušení jeho Uživatelského účtu mu nebude PRIMOU umožněno užívání Služeb nebo jejich funkcí, které jsou určené pouze Registrovaným uživatelům.

 3. Ostatní ustanovení

  1. PRIMA je oprávněna zrušit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:

   1. PRIMA má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s právními předpisy, Podmínkami užívání digitálních služeb FTV Prima , těmito Registračními podmínkami nebo dobrými mravy;

   2. Registrovaný uživatel nedovoleně užívá Služby k obchodním, podnikatelským nebo jiným účelům, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích mohly způsobit PRIMĚ nebo třetím osobám škodu či jinou újmu;

   3. Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, mění, neoprávněně šíří - úplatně či bezúplatně - jakoukoliv Službu nebo Obsah, který je součástí Služeb;

   4. Registrovaný uživatel se nepřihlásil ke svému Uživatelskému účtu po dobu 12 měsíců;

   5. PRIMA má důvodné pochybnosti, že skutečným uživatelem Služeb je jiná osoba než osoba, jejíž údaje jsou uloženy v Uživatelském účtu;

   6. Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Služeb nebo zcizit, poškodit či změnit data v nich uložená;

   7. Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v Podmínkách užívání digitálních služeb FTV Prima nebo jakýchkoli jiných zvláštních podmínkách a pravidlech příslušné Služby nebo pravidlech spotřebitelské soutěže či výherní akce;

   8. PRIMA ukončí poskytování veškerých Služeb, pro které vyžaduje zřízení Uživatelského účtu.

  2. V souvislosti s případnou budoucí změnou těchto Registračních podmínek si PRIMA vyhrazuje právo vyžadovat poskytnutí i dalších osobních údajů Registrovaných uživatelů, pokud budou nezbytné pro řádné poskytování Služby nebo budoucí služby. Pokud Registrovaný uživatel takové dodatečné údaje neposkytne nebo jejich poskytnutí odmítne, vyhrazuje si PRIMA právo příslušný Uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup ke Službám nebo budoucím službám, které vyžadují poskytnutí dodatečných údajů.

 4. Závěrečná ustanovení

  1. PRIMA upozorňuje, že některé jednání v rozporu s těmito Registračními podmínkami a Podmínkami užívání digitálních služeb FTV Prima může být protiprávní a může vykazovat znaky trestní činnosti, kterou je PRIMA oprávněna oznámit orgánům činným v trestním řízení a poskytnout těmto orgánům nezbytnou součinnost včetně poskytnutí údajů o uživatelích svých Služeb.

  2. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s PRIMOU v souvislosti s poskytováním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

  3. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Registračních podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle adresy sídla FTV.

  4. Tyto Registrační podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020 a nahrazují předchozí podmínky registrace uveřejněné na Internetových stránkách PRIMY.

  5. PRIMA je oprávněna tyto Registrační podmínky měnit, přičemž nové znění Registračních podmínek uveřejní vhodným způsobem, zejména na svých webových stránkách, alespoň 15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud Registrovaný uživatel PRIMOU navrženou změnu těchto Registračních podmínek neakceptuje, může zrušit svůj Uživatelský účet v souladu s ustanovením čl. II odst. 10 těchto Registračních podmínek a ukončit využívání Služeb nebo funkcí určených Registrovaným uživatelům. Pokud Registrovaný uživatel užívá některou Službu nebo její funkci určenou pouze Registrovaným uživatelům poté, co byl seznámen se změnou těchto Registračních podmínek, vyjádřil s takovou změnou Registračních podmínek svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu ze strany uživatele se také považuje kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Registračních Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Registračních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Registrovaným uživatelem dle těchto Registračních podmínek.