Podmínky poskytování digitálních služeb FTV Prima platné od 15. 5. 2024

(dále jen „Podmínky”)


 1. Poskytovatel služeb a souhlas s podmínkami

  1. Předmět Podmínek a poskytovatel Služeb. Tyto Podmínky stanoví, za jakých podmínek může fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Uživatel”) využívat dále specifikované digitální služby (dále jen „Služby”), jejichž poskytovatelem je společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C. 16778 (dále jen „PRIMA”).

  2. Souhlas s Podmínkami. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Kdykoli Uživatel užije Služby, souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen neprodleně ukončit užívání Služeb. Pokud Uživatel nebude tyto Podmínky dodržovat, je PRIMA oprávněna pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb takovému Uživateli.

 2. platformy

  1. Vymezení Platforem. PRIMA poskytuje Služby prostřednictvím následujících digitálních platforem:

   1. Internetové stránky (zejména iprima.cz, www.autosalon.tv, www.primanapady.cz, včetně všech jejich subdomén)

   2. Aplikace

    1. Mobilní aplikace (pro mobilní zařízení)

    2. HbbTV aplikace (Hybrid Broadcast Broadband TV) (tzv. červené tlačítko)

    3. Aplikace pro chytré televize

    4. Aplikace pro set-top boxy

   (dále společně jako „Platformy”)

 3. Služby

  1. Vymezení Služeb. Prostřednictvím Platforem poskytuje PRIMA následující Služby:

   1. Informačně-zábavní služba. Informačně-zábavní služba představuje sdělování veškerého informačního a zábavného Obsahu ve smyslu odst. 5.1 těchto Podmínek prostřednictvím Platforem, zejména internetových stránek, včetně vysílání PRIMOU provozovaných televizních programů prostřednictvím internetu.

   2. Videoslužba prima+. prima+ je personalizovaná služba sdělování zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl prostřednictvím Platforem pro registrované Uživatele (tzv. video on demand, VOD). Služba prima+ je poskytována v následujících variantách:

    1. prima+ FREE,

    2. prima+ LIGHT,

    3. prima+ PREMIUM.

    (dále společně jako „prima+”)

    Při poskytování služby prima+ nabízí PRIMA Uživateli úplatně nebo bezúplatně (dle tarifu Uživatele) ke zhlédnutí audiovizuální díla nebo zvukově obrazové záznamy (dále společně jako „Tituly”), jejichž je PRIMA buď výrobcem ve smyslu § 79 autorského zákona, nebo k jejichž sdělování veřejnosti je PRIMA oprávněna na základě licence poskytnuté příslušným nositelem práv.

   3. Vysílání. PRIMA na Platformách živě vysílá vlastní televizní programy prostřednictvím internetu jako provozovatel televizního vysílání dle příslušných právních předpisů.

   4. Podcast. Ve Službě Podcast nabízí PRIMA Uživateli k poslechu zvukový záznam, jehož je PRIMA buď výrobcem ve smyslu § 75 autorského zákona, nebo k jehož sdělování veřejnosti je PRIMA oprávněna na základě licence poskytnuté příslušným nositelem práv, a který je šířen vlastními technickými prostředky nebo prostřednictvím třetích stran (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, apod.). Zvukový záznam může obsahovat obchodní sdělení.

   (dále jen společně „Služby” )

  2. Bližší podmínky některých Služeb. Specifikace a bližší podmínky poskytování některých Služeb jsou stanoveny níže v těchto Podmínkách.

  3. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Při poskytování služby prima+ je PRIMA poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění.

  4. Licenční smlouvy k Mobilní aplikaci, Aplikaci pro chytré televize a Aplikaci pro set-top box. Užívání Mobilní aplikace pro mobilní Zařízení a Aplikací pro chytré televize a set-top box se řídí licenční smlouvou, se kterou Uživatel vyslovuje souhlas tím, že některou z těchto aplikací užívá.

  5. Služby nejsou poskytovány na všech Platformách a Zařízeních. Některé Služby nebo jejich varianty mohou být poskytovány jen na některých Platformách nebo Zařízeních dle jejich technické povahy a dle rozhodnutí PRIMY. PRIMA není povinna poskytovat všechny Služby na všech Platformách a Zařízeních a je oprávněn dle své volby jednotlivé Služby zpřístupnit jen na některých Platformách a Zařízeních.

  6. Dostupnost Služeb. PRIMA garantuje Uživateli dostupnost Služeb v rozsahu 99 % s omezeními vyplývajícími z povahy Služby (např. služba prima+ je poskytována na území České republiky a některé zvukově obrazové záznamy z licenčních důvodů mohou být při vysílání dostupné jen po omezenou dobu a pouze na území České republiky), povahy Platformy, na které je Služba poskytována a z konfigurace Zařízení Uživatele, na kterém hodlá Služby konzumovat. Služby nemusí být dále nepřetržitě dostupné zejména z důvodu pravidelné údržby technických zařízení zajišťujících poskytování Služeb nebo z důvodu technických závad, jejichž výskyt PRIMA nemohla ovlivnit. Do rozsahu dostupnosti Služeb není zahrnuta doba, po kterou byla Služba nepřístupná z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu technických závad, jejichž výskyt PRIMA nemohla ovlivnit. Garance dostupnosti Služeb se netýká dostupnosti Platebních metod.

  7. Dostupnost Služby prima+. Služba prima+ jako audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována na území České republiky. Těm Uživatelům, kteří jsou pouze dočasně přítomni v jiném členském státě EU, umožňuje PRIMA přistupovat ke službě prima+ a využívat ji stejným způsobem jako v České republice.

 4. Registrace uživatele

  1. Uživatelský účet a Podmínky registrace. Některé Služby mohou být poskytovány pouze Uživateli, který si zřídil uživatelský účet (registraci) postupem stanoveným PRIMOU. PRIMA zřídí a vede uživatelský účet pouze Uživateli, který o to požádá, vysloví souhlas s podmínkami registrace a se zpracováním jeho osobních údajů (dále jen „Uživatelský účet”). Postup zřízení Uživatelského účtu upravují Podmínky registrace Uživatelů služeb poskytovaných PRIMOU (dále jen „Podmínky registrace”).

  2. Rozsah a varianty Služeb poskytovaných neregistrovaným Uživatelům se může lišit oproti rozsahu a variantám Služeb poskytovaných registrovaným Uživatelům.

 5. Obsah a licence

  1. Vymezení Obsahu. Služby podle svého charakteru a nastavení umožňují přijímat, sdělovat, procházet, vyhledávat, zobrazovat, streamovat, případně dle výslovného souhlasu PRIMY jinak užívat obsah, kterým se rozumí cokoliv, co bude prostřednictvím Služeb Uživatelům zpřístupněno, včetně autorských děl, uměleckých výkonů, audiovizuálních děl, zvukově obrazových a zvukových záznamů, softwaru, fotografií, obrazů, textů (dále jen společně jako „Obsah”).

  2. Technická kvalita Obsahu. PRIMA neodpovídá za technickou kvalitu Obsahu. Na případné technické vady obsahu se nevztahují nároky z vad, jakosti, anebo obdobný nárok související s technickými nedostatky Obsahu.

  3. Zákaz zneužití Obsahu. Platformy samotné a Obsah na nich umístěný, s výjimkou Uživatelského obsahu dle článku 8 níže, náleží PRIMĚ, která umožňuje jejich užití v souladu s těmito Podmínkami. Jakékoliv užití některé z Platforem nebo Obsahu a Uživatelského obsahu na nich umístěného v rozporu s těmito Podmínkami nebo bez souhlasu PRIMY se zakazuje.

  4. Oprávnění Uživatele. PRIMA poskytuje Uživateli přístup ke Službě a Obsahu, v případě zpoplatněného Obsahu a Služby za úplatu, přičemž Obsah může být Uživateli zpřístupněn ve formě video on demand, kdy je Uživateli umožněn přístup k Obsahu v čase podle jeho vlastní volby nebo v reálném čase prostřednictvím sítě internet na televizních programech PRIMY. Obsah je sdělován (zpřístupňován) Uživateli výhradně pro účely jeho osobního užití. Jakékoliv užití Obsahu za účelem dosažení zisku, dalšího šíření, nebo umožnění užití či zveřejnění třetí osobou nebo užití Obsahu ve větším rozsahu PRIMA výslovně zakazuje.

  5. Teritorialita. Obsah a Tituly zpřístupňované v rámci Služeb nemusí být dostupné ve všech zemích s ohledem na podmínky licence k provozování televizního vysílání a na licenční ujednání s vlastníky autorských práv ke konkrétnímu Obsahu nebo Titulu. Přesto bude Uživatel moci v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru přistupovat k Obsahu nebo Titulu dostupnému v zemi jeho trvalého pobytu v souladu s nařízením (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Geografická omezení bude PRIMA uplatňovat v souladu s tím, kde konkrétní Službu Uživatel využívá, pokud to dovolují právní předpisy nebo pokud Uživatel poskytl PRIMĚ souhlas s určením jeho geografické polohy pomocí různých technologií a metod.

  6. Zakázaná užití Obsahu. Uživatel není oprávněn Obsah jakýmkoliv způsobem kopírovat, šířit, nahrávat, sdílet, sdělovat a zpřístupňovat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími právními předpisy.

  7. PRIMA poskytuje licenci k Obsahu a Službám s tím, že je Uživatelům rovněž zakázáno:

   1. obcházení nebo vyřazování jakýchkoli systémů na ochranu Obsahu nebo technologií na správu digitálních práv využívaných ve spojení se Službou za účelem kontroly přístupu k Obsahu;

   2. kopírování Obsahu (s výjimkou, kdy je to výslovně povoleno v těchto Podmínkách);

   3. stahování (tzv. download) a pořizování rozmnoženin Obsahu a další sdílení či šíření takových rozmnoženin Obsahu (s výjimkou případů, kdy takové užití je PRIMOU výslovně předem písemně odsouhlaseno);

   4. opětovného vysílání, přenosů nebo provádění Obsahu dostupného prostřednictvím Služby;

   5. vytváření děl odvozených od Obsahu,

   6. upravovat Obsah nebo Službu, mimo jiné odstraněním identifikačních údajů PRIMY nebo vlastníků autorských práv, upozorněním na autorská práva nebo odstraněním jiných sdělení o vlastnictví Obsahu nebo Služby;

   7. přesouvání, rozdělování, zpětné analyzování nebo jiný způsob převodu Služby nebo videopřehrávače do čitelné podoby, technologií, na kterých jsou založeny, veškerých mechanismů správy digitálních práv nebo dalších opatření na řízení přístupu zabudovaných do videopřehrávače;

   8. přístup nebo užívání Služby nebo Obsahu způsobem, který naznačuje spojení mezi Uživatelem nebo jakoukoli třetí osobou stranou s produkty, službami nebo ochrannými známkami či obchodními názvy PRIMY;

   9. užívání Služby nebo Obsahu pro obchodní či podnikatelské účely nebo veřejné promítání v komerčním prostředí nebo jinak otevřené veřejnosti (např. restaurace, bar, kavárna, sportovní stadion, divadlo, hotel apod.) nebo podnikání s využitím Obsahu nebo Služby, ať už je při něm dosaženo zisku či nikoliv;

   10. obcházet, upravovat, překonávat, manipulovat s jakoukoli funkcí nebo ochranou Služby nebo Obsahu;

   11. užívat nebo kopírovat libovolný prvek Obsahu nebo Služby pomocí robota, algoritmu, softwaru, nástroje pro sledování nebo dalšími automatizovanými nebo neautomatizovanými způsoby nebo bez výslovného písemného svolení PRIMY;

   12. využívat Službu nebo Obsah nezákonným způsobem, pro nezákonný účel nebo v rozporu s těmito Podmínkami;

   13. umožnění porušování výše uvedených zákazů třetím osobám.

  8. Porušení podmínek licence a jeho důsledky. Jakýkoliv pokus porušit některý z výše uvedených zákazů představuje porušení těchto Podmínek a PRIMA je oprávněna ukončit poskytování Služeb Uživateli, který neoprávněně užil Obsah nebo Službu nebo porušil některý zákaz dle odst. 5.6 a 5.7 výše, případně po něm žádat náhradu újmy či škody neoprávněným užitím způsobené.

 6. Zařízení

  1. Vymezení Zařízení. K užívání Služeb potřebuje Uživatel zařízení jako mobilní telefon, počítač, chytrý televizor, set-top box, hodinky nebo jiné Službou podporované zařízení (dále jen „Zařízení”), které umožňuje zpřístupňování a sdělování digitálního multimediálního obsahu jako jsou videa, zvukové záznamy, obrázky, texty a software. Zařízení je pro účely sledování streamovaného nebo živě vysílaného Obsahu přiřazeno k uživatelskému účtu postupem popsaným v tomto článku. Pro užívání Zařízení Uživatelem platí přiměřeně ustanovení odst. 11.21.

  2. Neodpovědnost za konfiguraci. PRIMA nemá jakýkoliv vliv na technickou konfiguraci Zařízení Uživatelů a neodpovídá za to, že všechny její Služby budou dostupné na všech Zařízeních. Pro bližší informace ohledně dostupnosti Služeb na Zařízeních se mohou Uživatelé obrátit na https://podpora.iprima.cz. Uživatel bere na vědomí, že PRIMA neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení, za kompatibilitu Zařízení s Platformami, a že zajištění připojení k internetu není součástí jakýchkoliv Služeb poskytovaných PRIMOU, a to ani v případě Služeb poskytovaných PRIMOU za úplatu.

 7. Služby třetích osob

  1. Povinnosti v souvislosti se Službami třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím Platforem mu může být umožněn přístup ke službám a webovým stránkám třetích osob (dále jen jako „Služby třetích osob” ), přičemž poskytování těchto služeb a z nich vyplývající práva a povinnosti se řídí smluvním ujednáním mezi Uživatelem a takovou třetí osobou. Uživatel je povinen dodržovat smluvní podmínky těchto Služeb třetích osob, pokud jsou poskytovány prostřednictvím Služeb. PRIMA není a ani se bez výslovného souhlasu nestává účastníkem smluvního ujednání vztahu vzniklého při poskytování takových Služeb třetích osob. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za kvalitu nebo rozsah Služeb třetích osob nebo jejich soulad s právními předpisy. PRIMA není odpovědná za zkoumání nebo hodnocení obsahu, přesnosti nebo zákonnosti Služeb třetích osob.

  2. Zákaz zneužití Služeb třetích osob. Uživatel není oprávněn Služby třetích osoba užívat způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo který porušuje práva duševního vlastnictví PRIMY nebo jakékoli třetí osoby. Uživatel se zavazuje neužívat Služby třetích osoby k obtěžování, zneužívání, stalkingu, vyhrožování nebo hanobení jakékoli osoby a PRIMA nenese odpovědnost za takové jednání Uživatele. Služby třetích osob nemusí být dostupné ve všech jazycích. V rozsahu, v jakém se Uživatel rozhodne používat Služby třetích osob, je Uživatel sám odpovědný za dodržování všech právních předpisů. PRIMA si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, pozastavit, odstranit, deaktivovat nebo omezit přístup k jakýmkoli Službám třetích osob bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči Uživateli.

 8. Uživatelský obsah

  1. Vymezení Uživatelského obsahu a licence k němu. Pokud v rámci Služeb Uživatel prostřednictvím některé Platformy cokoliv nahraje, zveřejní, zpřístupní nebo poskytne, včetně autorských děl, uměleckých výkonů, audiovizuálních děl, zvukových a zvukově obrazových záznamů, fotografií, obrazů, textů (dále jen „Uživatelský obsah” ), poskytuje tímto jednáním PRIMĚ svolení a oprávnění k užití tohoto Uživatelského obsahu následujícími způsoby:

   • hostovat (uložit), reprodukovat, šířit, sdělovat veřejnosti a používat Uživatelský obsah - např. k uložení v systémech PRIMA za účelem zpřístupnění v jiných Platformách a Zařízeních,

   • zveřejňovat, provozovat, zobrazovat nebo sdělovat Uživatelský obsah veřejnosti prostřednictvím internetu a televizním vysíláním,

   • upravovat Uživatelský obsah (např. změnit formátování nebo jej přeložit),

   • poskytovat podlicenci k těmto právům ostatním Uživatelům, aby Služby fungovaly podle očekávání, například sdílení textů a fotografií,

   • našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto Podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v odstavci 8.2.

  2. Účely licence. Licence dle odstavce 8.1. slouží výhradně k následujícím účelům:

   • provozování a zdokonalování Služeb, což znamená zajištění, aby Služby řádně fungovaly,

   • a vytváření a doplňování jejich nových funkcí, včetně analyzování Uživatelského obsahu při odeslání, přijetí a uložení tohoto obsahu za pomoci automatizovaných systémů a algoritmů:

   • pro identifikaci spamu, malwaru, nezákonného a protiprávního obsahu,

   • rozpoznání vzorců a opakování v datech,

   • zefektivnění Služeb pro Uživatele, např. v podobě doporučení a personalizovaných nabídek obsahu a reklam, pokud jsou součástí Služby,

   • použití Uživatelského obsahu, který Uživatel veřejně sdíleli, za účelem propagace Služeb (například za účelem propagace některé Služby je PRIMA oprávněna citovat recenzi, kterou jste napsali),

   • vývoj nových technologií a služeb PRIMA v souladu s těmito Podmínkami.

  3. Doba licence k Uživatelskému obsahu. Tato licence trvá po dobu, dokud trvají práva duševního vlastnictví chránící Uživatelský obsah (zejm. majetková práva autorská).

  4. Odstranění Uživatelského obsahu. Pokud Uživatel odstraní z Platformy jakýkoliv Uživatelský obsah, na který se tato licence vztahuje, přestane být Uživatelský obsah PRIMOU v přiměřené lhůtě sdělován veřejnosti nebo zpřístupňován, s výjimkou případu, že Uživatel svůj Uživatelský obsah sdílel se třetí osobou dříve, než ho PRIMA odstranila a tato třetí osoba Uživatelský obsah zobrazuje sama v rámci užívání Služeb.

  5. Závadný Uživatelský obsah. Uživatelé jsou povinni zajistit, že jimi sdílený Uživatelský obsah nebo jakákoliv jeho část nebude porušovat práva třetích osob, zejména nebude jeho součástí nic, co:

   1. bylo vytvořeno třetí osobou, nebo co kopíruje tvorbu třetích osob,

   2. je nezákonné nebo zasahuje do dobré pověsti nebo cti PRIMY nebo třetích osob,

   3. je nevhodné (urážlivé nebo výhružné),

   4. obsahuje osobní údaje třetích osob,

   5. obsahuje spam,

   6. porušuje právní předpisy nebo soudní rozhodnutí,

   7. může ohrozit děti nebo jejich zdravý vývoj,

   8. porušuje jiná práva třetí osoby (včetně práva na soukromí),

   9. bylo vytvořeno jako zaměstnanecké dílo nebo dílo na objednávku pro třetí osobu,

   10. propaguje nebo je reklamou třetí osoby, nabízí prodej zboží nebo služeb,

   11. identifikuje třetí osoby bez jejich souhlasu nebo, pokud je mladší 18 let, bez souhlasu jeho rodiče nebo zákonného zástupce,

   12. obsahuje odkazy na obsah, který může být nebezpečný (viry, spyware a trojské koně) nebo automaticky spouští mnoho oken,

   13. je v rozporu s těmito Podmínkami.

  6. Odpovědnost Uživatele. Uživatel odpovídá za to, že jeho Uživatelský obsah je v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy.

  7. Právo odstranit Uživatelský obsah. PRIMA si vyhrazuje právo sama posoudit soulad Uživatelského obsahu s těmito Podmínkami a právními předpisy. PRIMA si vyhrazuje právo dle vlastní volby okamžitě jednostranně ukončit poskytování Služeb, znepřístupnit či odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, pokud na základě vlastního posouzení zjistí, nebo se věrohodným způsobem dozví, případně je jí osvědčeno, že umístěním takového Uživatelského obsahu na Platformách nebo užitím Služeb poskytovaných PRIMOU dochází k porušování právních předpisů, k zásahu do práv PRIMY nebo třetích osob nebo k porušení těchto Podmínek.

  8. Identifikace Uživatele. PRIMA je oprávněna identifikovat Uživatele, pokud s tím Uživatel vyslovil souhlas, identifikaci si vyžádaly orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

  9. Neodpovědnost za ztrátu nebo znehodnocení. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Uživatelského obsahu.

  10. Připojování obchodních sdělení. Uživatel je srozuměn s tím, že PRIMA může společně s Uživatelským obsahem šířit obchodní sdělení nebo obchodní sdělení k Uživatelskému obsahu připojovat.

 9. Cena služeb, platby a předplatné

  1. „Úplata za Služby.” Cenu placených Služeb hradí Uživatel buď jednorázovou platbou za konkrétní Službu (dále jen „Jednorázová cena”) nebo prostřednictvím předplatného (dále jen „Předplatné”), kterým si Uživatel předplácí poskytování Služby na stanovené časové období dopředu (dále jen „Předplacené období”).

  2. Ceník Služeb. Ceník Předplatného a případných dalších cen Služeb je zveřejněn a dostupný na této stránce.

  3. Platební metody. Jednorázovou cenu za poskytnutí Služby nebo Předplatné hradí Uživatel prostřednictvím některé z následujících platebních metod (dále jen „Platební metody”):

   1. zaplacení platební kartou,

   2. úhrada prostřednictvím PayPal účtu,

   3. úhrada prostřednictvím služby Apple App Store,

   4. úhrada prostřednictvím služby Google Play Billing,

   5. kupóny (dárkovými nebo promovacími) vydávanými PRIMOU nebo obchodními partnery PRIMY,

   6. jiným způsobem platby aktuálně podporovaným PRIMOU.

   7. PRIMA neodpovídá za dostupnost všech Platebních metod na všech Platformách a Zařízeních.

  4. Uživatel si zvolí Platební metodu při aktivaci nebo objednání Služby. Změna Platební metody v průběhu předplaceného období pro objednanou Službu je možná jen tehdy, pokud to PRIMA umožňuje např. v nastavení Uživatelského účtu.

  5. Automatické opakování plateb Předplatného. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Předplatného jsou jeho platby prováděny automaticky opakovaně na následující Předplacené období až do okamžiku, kdy Uživatel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí. Opakované platby Předplatného jsou prováděny až 24 hodin před uplynutím Předplaceného období, a to z důvodu přenosu informací o platbě mezi poskytovatelem Platební metody a PRIMOU. Bližší specifikace způsobu plateb Předplatného je dostupná v tomto článku.

  6. Odpovědnost za zajištění plateb. PRIMA není poskytovatelem nebo provozovatelem žádné z Platebních metod, s výjimkou kupónů dle odst. 9.3 písm. e). S výjímkou platby kupónem nese odpovědnost za průběh transakcí výhradně poskytovatel platebních služeb na jednotlivých Platebních metodách. Dostupnost jednotlivých Platebních metod se může lišit podle typu Zařízení a Platformy, ze které Uživatel k Platební metodě přistupuje.

  7. Bezplatné zkušební období. Předplacené období poskytované Služby může začínat zkušebním bezplatným obdobím (dále jen „Zkušební období”). PRIMA nezaručuje dostupnost platného Zkušebního období a v případě, že Zkušebního období je dostupné, může jej využít pouze osoba, která Službu dosud nevyužívala.

  8. Počítání Předplaceného období a Zkušebního období. Předplacené období je uváděno v měsících. Zkušební období je evidováno ve dnech a hodinách. Konec Zkušebního období je určen délkou Zkušebního období s přesností na hodiny, tzn. Zkušebního období uplyne v odpovídající hodinu dne, dle doby kdy bylo aktivováno. (Příklad: Pokud Uživatel aktivoval 3 denní Zkušební období v 17 hodin v pondělí, pak Zkušební období skončí v 17 hodin následující čtvrtek )

  9. Účinky uplynutí Zkušebního období. Pokud si Uživatel nejpozději do jedné (1) hodiny před uplynutím Zkušebního období Službu nezruší, bude mu první platba Předplatného naúčtována prostřednictvím jím zvolené Platební metody okamžitě po uplynutí Zkušebního období, pokud ji Uživatel nezruší dle pravidel pro zrušení Služby v odstavci 9.11 níže. Předplatné může Uživatel zrušit kdykoliv před skončením Zkušebního období. Upozornění na podmínky Zkušebního období PRIMA poskytuje v okamžiku registrace Uživatele, ale samostatné upozornění, že Uživatelovo Zkušebního období brzy skončí nebo již skončilo PRIMA nezasílá.

  10. Odlišná nabídka Titulů ve Zkušebním období. Nabídka Titulů a způsoby jejich užití mohou být ve Zkušebním období omezeny v porovnání se Službou s plně hrazeným Předplatným.

  11. Zrušení předplacené Služby. Službu hrazenou Předplatným může Uživatel zrušit nejpozději 24 hodin před koncem aktuálního předplaceného období nebo nejpozději 1 hodinu před koncem Zkušebního období. Zrušení je účinné ke konci aktuálního Předplaceného období nebo Zkušebního období a do jeho uplynutí je Uživatel oprávněn Službu dále využívat. Chce-li Uživatel zrušit Předplatné Služby činí tak v nastavení svého uživatelského účtu v záložce Předplatné. Ohledně pokynů ke zrušení Předplatného Služby získaného prostřednictvím třetí strany můžete Uživatel navštívit Centrum nápovědy.

  12. Nezaplacení Jednorázové ceny nebo Předplatného. PRIMA je oprávněna neposkytnout Službu, pokud jí nebyla uhrazena Jednorázová cena nebo Předplatné. Úhradou se rozumí okamžik, kdy provedení platby bylo PRIMĚ potvrzeno nebo oznámeno provozovatelem Platební metody.

  13. Ukončení Služby při neuhrazení Předplatného. PRIMA ukončí poskytování Služby hrazené prostřednictvím Předplatného, pokud po uplynutí Předplaceného období Uživatel neuhradí Předplatné na další období (bez ohledu na důvod, ze kterého nebyla platba Předplatného provedena).

  14. Nevracení Předplatného. Pokud byla Služba v daném předplaceném období Uživatelem z jeho rozhodnutí, nebo z důvodu, jež Prima nemohla nijak ovlivnit, využívána jen částečně, nebo vůbec, PRIMA Předplatné nevrací, nekompenzuje ani neposkytuje kredit.

  15. Změna ceny Služeb. PRIMA je oprávněna změnit cenu svých Služeb, a to jak Jednorázové ceny, tak Předplatného. PRIMA má právo změnit výši Předplatného pro další období s tím, že platná je vždy ta výše, která je aktuální v okamžiku provedení platby Uživatelem. V případě, že Uživatel nesouhlasí s novou výší Předplatného pro další období, je oprávněn kdykoli další využívání Služby ukončit, přičemž v takovém případě je Služba PRIMOU poskytována do konce období, za které bylo Předplatné uhrazeno. Již zaplacené Předplatné se v případě ukončení poskytování Služby nevrací.

  16. Propagační nabídky. PRIMA se může čas od času a po omezenou dobu obracet s propagační nabídkou svých placených Služeb na osoby, které dosud nejsou uživateli jejích placených Služeb, nebo které projevily úmysl jejich užívání ukončit, a to za zvýhodněnou Cenu takové Služby. Využít této nabídky jsou oprávněny pouze osoby, které splňují její podmínky.

 10. Reklama

  1. Obchodní sdělení ve Službách. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Služeb mohou být v různé podobě zobrazována obchodní sdělení PRIMY nebo třetích osob (dále jen „Reklama”). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

  2. Rozsah a způsob zobrazení Reklamy. Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje PRIMA a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

  3. Odpovědnost PRIMY za obsah Reklamy. PRIMA odpovídá za obsah Reklamy pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy v případech, kdy PRIMA svoji odpovědnost nemůže vyloučit. PRIMA neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

 11. Zvláštní ustanovení o poskytovaní služby prima+

  1. Objednání prima+. Objednat službu prima+ může Uživatel prostřednictvím první registrace k digitálním službám poskytovaným PRIMOU, nebo tuto službu objednat v rámci již dříve zřízeného Uživatelského účtu.

  2. Aktivace prima+. Současně s objednáním služby prima+ Uživatel může:

   1. zaplatit Předplatné a získat tak plný přístup do zvolené varianty služby prima+ na Předplacené období;

   2. zaplatit Předplatné až po uplynutí Zkušebního období; nebo

   3. nezaplatit Předplatné a aktivovat si službu prima+ až pozdějším zaplacením Předplatného na Předplacené období.

  3. Kontrola a změna údajů sdělených při registraci. PRIMA umožní Uživateli aktualizovat jeho osobní údaje, které při objednávání služby uvedl.

  4. Potvrzení o seznámení se s Podmínkami. PRIMA umožní Uživateli službu prima+ objednat pouze v případě, kdy potvrdí, že se seznámil se všemi sděleními PRIMY týkajícími se podmínek poskytování služby prima+ (dále jen „Sdělení”).

  5. Sdělení spojená s registrací služby prima+. Sdělení zahrnují a Uživatel objednáním služby prima+ potvrzuje zejména:

   1. že se seznámil s těmito Podmínkami

   2. že se seznámil se základními parametry poskytování služby prima+, včetně identifikačních a kontaktních údajů PRIMY, výší Předplatného, zvolené Platební metody, informacích o technických podmínkách funkčnosti služby, možnosti reklamace vad služby prima+, způsoby ukončení služby prima+, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek,

   3. že se seznámil s údaji o minimálním technickém a programovém vybavení pro fungování služby prima+, kompatibilitě technického a programového vybavení pro konzumaci digitálního obsahu prostřednictvím služby prima+ a ochranných prvcích a opatřeních,

   4. že byl seznámen se zvolenou délku Předplaceného období.

  6. Uzavření smlouvy o službě prima+. PRIMA potvrdí objednávku služby prima+ odesláním potvrzení na e-mail Uživatele uvedený v Uživatelském účtu. Smlouva o poskytování služby prima+ je uzavřena provedením úhrady Předplatného ze strany Uživatele. Pokud Uživatel využil Zkušební období, okamžikem zaslání o potvrzení o počátku běhu Zkušebního období Uživateli.

  7. Vysílání a streaming. Uživateli kterékoliv varianty služby prima+ je umožněno prostřednictvím Platforem sledování živého vysílání PRIMOU provozovaných televizních programů. V závislosti na jím zvolené variantě je Uživateli v rámci řádně uhrazené služby prima+ umožněno zhlédnout nabízené Tituly, a to ve formě tzv. streamingu, kdy má Uživatel sám k Titulu přístup v čase a v místě podle své vlastní volby, s výjimkou případů, kdy je místo zhlédnutí omezeno na určité území poskytovatelem licence k Titulu, vždy však na území České republiky.

  8. Odstoupení od smlouvy. Do uplynutí prvních 14 dnů ode dne dokončení registrace k užívání služby prima+ má Uživatel zákonné právo na odstoupení od této služby, které může uplatnit bez uvedení jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv písemným prohlášením, které výslovně uvádí jeho úmysl odstoupit od smlouvy, zaslaném na adresu podpora@iprima.cz nebo na adresu sídla PRIMY. Uživatel však potvrzuje, že při registraci služby prima+ souhlasil s okamžitým dodáním digitálního obsahu (zejména Titulů) a že pokud takový digitální obsah Uživatel využil nebo zhlédl, své právo na odstoupení od služby prima+ ztrácí ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

  9. Osoby způsobilé objednat variantu služby prima+ FREE. Variantu služby prima+ FREE mohou objednat pouze Registrovaní Uživatelé starší 15 let s výhradou, že jsou povinni dodržovat přístupnost či vhodnosti Obsahu a Titulů pro děti a mladistvé, tak jak jsou tyto Tituly a Obsah PRIMOU označeny.

  10. Reklama na prima+ FREE. V rámci služby prima+ FREE je Uživateli zobrazována Reklama v rozsahu stanoveném PRIMOU, s čímž Uživatel souhlasí.

  11. 50 % reklamy na prima+ LIGHT. V rámci služby prima+ LIGHT je Uživateli zobrazeno poloviční množství Reklamy oproti uživateli služby prima+ FREE. (Reprezentativní příklad: v rámci jedné hodiny nepřerušovaného sledování jednoho Titulu bude uživatel prima+ FREE zobrazeno maximálně 9 minut Reklamy, zatímco uživatel prima+ LIGHT uvidí jen maximálně 4,5 minuty Reklamy.)

  12. Osoby způsobilé objednat varianty služby prima+ LIGHT a PREMIUM. Varianty služby prima+ LIGHT a prima+ PREMIUM mohou objednat pouze Registrovaní Uživatelé, kteří dosáhli 18 let. V rámci varianty služby prima+ LIGHT a prima+ PREMIUM hrazených formou Předplatného mohou registrovaní Uživatelé po uhrazení Předplatného v Předplaceném období zhlédnout Tituly zařazené v nabídce Titulů pro danou variantu služby prima+.

  13. Profily na službě prima+. Osoba, která si objednala službu prima+ si může službu přizpůsobit vytvořením až 5 profilů v rámci jednoho účtu.

  14. Doporučování Titulů ke zhlédnutí. V rámci všech variant služby prima+ je Uživatelům poskytováno doporučení ke zhlédnutí dalších Titulů dle uvážení PRIMY, Uživatelových preferencí nebo historie jím zhlédnutých Titulů.

  15. Osobní užití. Tituly jsou v rámci všech variant služby prima+ zpřístupňovány Uživateli výhradně pro účely jeho osobního užití. Jakékoliv užití Titulu za účelem dosažení zisku, dalšího šíření, zveřejnění nebo umožnění užití či zveřejnění třetí osobou nebo užití Titulu ve větším rozsahu se výslovně zakazuje. Uživatel není oprávněn Titul jakýmkoliv způsobem kopírovat, šířit, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

  16. Údaje o Titulu. Specifikace Titulu nabízeného ke zhlédnutí je uvedena v nabídce služby prima+.

  17. (Ne)přístupnost Titulu. Tituly jsou označeny v souladu s platnými právními předpisy, zda jsou případně nevhodné pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn sledovat Titul nevhodný pro děti a mladistvé do 18 let. Popisy Obsahu a Titulů, jejich žánru a kategorizace slouží pouze pro usnadnění orientace Uživatelů v Obsahu a Titulech. Je odpovědnost Uživatele, aby neumožnil dětem nebo mladistvým přístup k Obsahu a Titulům, které jsou označeny jako nevhodné pro děti nebo pro některou věkovou kategorii.

  18. Časové omezení licence. Uživatel je v rámci variant služby prima+ LIGHT a prima+ PREMIUM oprávněn zahájit sledování Titulu v Předplaceném období a Titul sledovat bez omezení počtu zhlédnutí do uplynutí Předplaceného období, za které Uživatel řádně uhradil Předplatné .

  19. DRM. Tituly můžou být chráněny technologií DRM, které Zařízení Uživatele, na kterém hodlá Titul zhlédnout, musí podporovat. Pokud Zařízení technologii DRM nepodporuje, nebude na něm zhlédnutí Titulu umožněno.

  20. Neodpovědnost PRIMY za rychlost připojení. Službu prima+ je možné užívat v případě, že Uživatel má k dispozici připojení k internetu s dostatečnou rychlostí přenosu dat. Před objednáním služby prima+ LIGHT nebo prima+ PREMIUM je Uživatel povinen přehrát si Testovací video a tím ověřit, zda technická konfigurace jeho Zařízení (hardwarové a softwarové vybavení), a rychlost připojení k internetu dostačující k řádnému užívání služby prima+. V případě, že Testovací video nebude možné přehrát bezvadně, je pravděpodobné, že ani službu prima+ nebude fungovat bez vad a PRIMA v takovém případě objednání služby prima+ nedoporučuje. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě PRIMA nemůže uznat reklamaci nemožnosti řádného využívání služby prima+.

  21. Kontrola počtu streamů. PRIMA je oprávněna kontrolovat maximální počet simultánních streamování z jednoho účtu služby prima+ bez ohledu na počet Zařízení, která mají ke službě prima+ přístup. PRIMA je oprávněna kdykoliv změnit maximální počet simultánních streamování nebo stanovit limity na počet Zařízení, která může Uživatel používat.

  22. Podání reklamace pro vady služby prima+ a nemožnost zhlédnutí Titulu a lhůta pro její podání. Reklamace uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách Zákaznické podpory. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil, nejpozději však do 3 dnů.

  23. Bezvadnost Titulu. Titul, který lze spustit, obsahuje jazykovou verzi uvedenou v Nabídce, jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.

  24. Povinné údaje. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby Uživatel uvedl všechny informace, které jsou označené jako povinné v kontaktním formuláři, prostřednictvím kterého je reklamace uplatněna. PRIMA vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

  25. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Při poskytování služby prima+ je PRIMA poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění. Služba prima+ jako audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pouze na území České republiky. Těm Uživatelům, kteří jsou pouze dočasně přítomni v jiném členském státě EU, umožňuje PRIMA přistupovat ke službě prima+ a využívat ji stejným způsobem jako v České republice.

 12. Ochrana osobních údajů

  1. Předpisy ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů Uživatele je upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

  2. Oprávněný zájem. Uživatel bere na vědomí, že PRIMA je oprávněna Uživatele oslovovat svými obchodními sděleními do doby, než vyjádří svůj nesouhlas s oslovováním obchodními sděleními PRIMY.

  3. Bližší informace o zpracování osobních údajů a právech. Detailní informace o zpracování osobních údajů, o právech Uživatele souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění jsou uvedeny v dokumentu s názvem Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima spol. s r. o., který je dostupný zde.

 13. Reklamační řízení

  1. Reklamace a stížnosti. Veškeré stížnosti a reklamace dle těchto Podmínek je možné zasílat na adresu FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Czech Republic, nebo na email: podpora@iprima.cz

  2. Povinné informace v reklamaci. Při zahájení reklamačního řízení je Uživatel povinen v oznámení následující skutečnosti:

   1. druh Služby, které se reklamace týká,

   2. v čem spatřuje vadu poskytnuté Služby,

   3. pokud byla reklamovaná Služba placená, pak uvést datum a čas platby odměny za Službu.

  3. Další informace v reklamaci. Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení k internetu.

  4. Nezbytnost informací. Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro posouzení reklamace Uživatele.

  5. Podání reklamace pro nemožnost zhlédnutí Titulu a lhůta pro její podání. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil, nejpozději však do 3 dnů.

  6. Bezvadnost Titulu. Titul, který lze spustit, obsahuje jazykovou verzi uvedenou v Nabídce, jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.

  7. Stížnosti na platební transakce. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení či neprovedení platby, lze uplatnit výhradně u poskytovatele Platební metody. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za provedení plateb.

  8. Vyřízení reklamace. PRIMA rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, zejména k ověření provedení platby u poskytovatele Platební metody. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se PRIMA s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě.

  9. Nároky při oprávněné reklamaci. V případě, že bude reklamace Uživatele shledána oprávněnou, je Uživateli vrácena cena vadně poskytnuté Služby.

 14. Soutěže

  1. Pořadatel a spolupořadatel Soutěže. PRIMA může sama nebo spolu s třetí osobou (spolupořadatelem) uspořádat na některé Platformě spotřebitelskou soutěž nebo obdobnou výherní akci (dále jen společně jako „Soutěž”).

  2. Podmínky Soutěže. Uživatel je oprávněn se Soutěže zúčastnit za podmínek uvedených při vyhlášení Soutěže.

  3. Zákaz klamavosti. Soutěž za žádných okolností nesmí naplňovat znaky klamavého konání nebo opomenutí, případě agresivní obchodní praktiky.

  4. Právo změnit podmínky Soutěže. PRIMA je oprávněna měnit podmínky Soutěže, nebo kdykoliv Soutěž ukončit oznámením na Platformě, kde byla Soutěž vyhlášena. Oznámením o ukončení Soutěže zanikají práva a povinnosti plynoucí z účasti v Soutěži, s výjimkou povinností vyplývajících z ochrany osobních údajů.

  5. Účast automaticky neznamená výhru. Samotná účast Uživatele v Soutěži neopravňuje Uživatele k výhře, s výjimkou případů, kdy to výslovně stanoví podmínky Soutěže.

  6. Zákaz výměny výhry za peníze. Uživatel není oprávněn požadovat výměnu věcných výher za peněžitou kompenzaci, přičemž každou výhru je oprávněn Uživatel konzumovat, resp. vyzvednout si, pouze za podmínek a v termínu uvedeném v podmínkách konkrétní Soutěže.

  7. Právo vyloučit ze Soutěže. Uživatel může být v případě podezření z nepoctivého jednání při účasti na Soutěži ze soutěže bez dalšího PRIMOU vyloučen. PRIMA si dále vyhrazuje právo rozhodnout z důležitých důvodů o vyloučení jakéhokoliv Uživatele ze Soutěže (důležitými důvody mohou zejména být podezření z nepoctivého jednání, ohrožení dobrého jména a/nebo pověsti PRIMY, ohrožení důvěryhodnosti Soutěže apod.). PRIMA vyloučeného Uživatele o takovém rozhodnutí vhodně vyrozumí.

  8. Nejvýše jedna výhra. Výherce může vyhrát nejvýše jednu výhru v každé Soutěži, není-li výslovně v podmínkách Soutěže stanoveno jinak.

  9. Osobní údaje pro účast v Soutěži. PRIMA je oprávněna za účelem uspořádání Soutěže žádat na základě dobrovolnosti Uživatele o sdělení určitých osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, pro řádné vyhodnocení Soutěže a pro sdělení výsledků Soutěže či poskytnutí případné výhry. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány PRIMOU, a to vždy v souladu s právními předpisy o zpracování osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky takového zpracování osobních údajů ze strany PRIMY jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o. dostupném zde.

 15. Závěrečná ustanovení

  1. Právo jednostranné změny Služeb. PRIMA může jednostranně měnit rozsah a druh Platforem a/nebo poskytovaných Služeb. Uživatel má v takovém případě právo ukončit užívání Služeb a žádat vrácení poměrné části ceny Služby v případě, že změna rozsahu nebo druhu Platformy a/nebo Služby měla za následek nemožnost poskytnutí Uživatelem původně uhrazené Služby.

  2. Negarantování údajů. Údaje zobrazené ve Službě nebo ve Službě třetí osoby, včetně, ale nikoli výhradně, finančních, zdravotních a lokalizačních informací, slouží pouze pro obecné informační účely a nejsou garantovány ze strany PRIMY.

  3. Určení Služeb. Služby poskytované podle těchto podmínek nesmí být užívány podnikateli nebo pro účely podnikání. Tyto Podmínky neupravují podmínky televizního vysílání a jeho příjmu.

  4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. PRIMA výslovně ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku upozorňuje a sděluje Uživateli, který je spotřebitelem, že poté, co zahájí konzumaci (užívání) jakékoliv úplatné Služby, nemá již právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení zaplacené úplaty za takovou Službu.

  5. Právo jednostranného ukončení Služeb. PRIMA si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování svých Služeb nebo smazat Uživatelský účet v případech výslovně stanovených výše v těchto Podmínkách a dále rovněž v následujících případech:

   • Uživatel závažně nebo opakovaně porušil tyto podmínky, další podmínky konkrétní Služby nebo dobré mravy;

   • PRIMA je povinna tak učinit na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu;

   • Uživatel se pokouší obcházet bezpečnostní opatření určená k ochraně Obsahu před neoprávněným užitím;

   • PRIMA je důvodně přesvědčena, že užívání Služeb ze strany Uživatele nebo jeho jednání v souvislosti s poskytováním Služeb způsobuje nebo je způsobilé způsobit ostatním Uživatelům, třetím osobám nebo PRIMĚ újmu (např. hackingu, phishingu, obtěžování, spamování, neoprávněné užití Obsahu).

  6. Veškerý Obsah a všechny Služby jsou poskytovány pro informační, zábavné a zpravodajské účely. PRIMA poskytováním Služeb a sdělováním Obsahu neudílí odborné rady, odborná stanoviska nebo návody k jednání či chování nebo léčebné postupy.

  7. Bez výslovného souhlasu PRIMY není nikdo oprávněn užívat její ochranné známky, firmu, obchodní označení včetně tzv. log. Je zakázáno tyto předměty ochrany užívat na jiných webových stránkách, při označování výrobků či služeb nebo je užívat jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu oprávněnými zájmy PRIMY nebo vyvolává ve spotřebitelích nepravdivý dojem o spojení PRIMY se třetí osobou, jejím podnikáním nebo činností.

  8. PRIMA informuje Uživatele, že orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

  9. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky plynoucí z těchto Podmínek v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že PRIMA je oprávněna veškerá práva a povinnosti dle těchto Podmínek, z poskytování Služeb, provozu Platforem vůči Uživateli bez nutnosti souhlasu Uživatele postoupit zcela nebo zčásti třetí osobě.

  10. Práva a povinnosti plynoucí z těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právem České republiky.

  11. K rozhodování sporů o právech a povinnostech plynoucích z těchto Podmínek jsou příslušné české soudy. Uživatel má vždy právo před zahájením soudního sporu:

   1. podat stížnost České obchodní inspekci (https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, popřípadě prostřednictvím online platformy na https://adr.coi.cz), jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou, nebo

   2. využít elektronického nástroje pro řešení spotřebitelských sporů dostupného na odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr.

  12. Změna těchto Podmínek. PRIMA je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit, přičemž nové znění Podmínek zveřejní vhodným způsobem, zejména na svých webových stránkách, alespoň 15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud Uživatel PRIMOU navržené změny Podmínek neakceptuje, může ukončit užívání Služeb; v případě Služby hrazené Předplatným po uplynutí aktuálního Předplaceného období. Pokud Uživatel užívá některou Službu i poté, co tato změna nabyla účinnosti, anebo v rámci jakéhokoliv Předplatného své Předplatné nezruší pro dobu po změně Podmínek, vyjádřil s takovou změnou svůj souhlas a se závazností změněných Podmínek. Za vyjádření souhlasu ze strany Uživatele se také považuje kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek.

  13. Účinnost. Tyto Podmínky poskytování digitálních služeb nabývají účinnosti dne 15. 5. 2024 a nahrazují předchozí podmínky zveřejněné na Internetových stránkách PRIMY.