Podmínky poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r. o.

(dále jen „Podmínky“)

 • 1. POSKYTOVATEL SLUŽEB A SOUHLAS S PODMÍNKAMI
  • 1.1 Předmět Podmínek a poskytovatel Služeb. Tyto Podmínky stanoví, za jakých podmínek může fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Uživatel“) využívat dále specifikované digitální služby (dále jen „Služby“), jejichž poskytovatelem je společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C. 16778 (dále jen „PRIMA“).
  • 1.2 Souhlas s Podmínkami. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Kdykoli Uživatel užije Služby, souhlasí s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen neprodleně ukončit užívání Služeb. Pokud Uživatel nebude tyto podmínky dodržovat, je PRIMA oprávněna pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb takovému Uživateli.
 • 2. PLATFORMY
  • 2.1 Vymezení Platforem. PRIMA poskytuje Služby prostřednictvím následujících digitálních platforem:
   • a) Internetové stránky (zejména iprima.cz, www.autosalon.tv, www.primanapady.cz, www.primamazlicek.cz, www.primanakupy.cz, včetně všech jejich subdomén)
   • b) Aplikace
    • i. Mobilní aplikace (pro mobilní zařízení)
    • ii. HbbTV aplikace (Hybrid Broadcast Broadband TV) (tzv. červené tlačítko) (dále společně jako „Platformy“)
 • 3. SLUŽBY
  • 3.1 Vymezení Služeb. Prostřednictvím Platforem poskytuje PRIMA následující Služby:
   • 3.1.1. Informačně-zábavní služba. Informačně-zábavní služba představuje sdělování veškerého informačního a zábavného Obsahu ve smyslu odst. 5.1 těchto Podmínek prostřednictvím Platforem, zejména prostřednictvím internetových stránek.
   • 3.1.2. Videoslužby. Videoslužbami jsou následující Služby:
    • a) iPrima
    • b) iPrima bez reklam (dříve pod označením Prima Play Premium),
    • c) Videopůjčovna iPrima
    (dále společně jako „Videoslužby“)
   • Při poskytování Videoslužeb PRIMA nabízí Uživateli úplatně nebo bezúplatně ke shlédnutí audiovizuální dílo a/nebo zvukově obrazový záznam (dále společně jako „Titul“), jejichž je PRIMA buď výrobcem ve smyslu § 79 autorského zákona, nebo k jejichž sdělování veřejnosti je PRIMA oprávněna na základě licence poskytnuté příslušným nositelem práv.
   • 3.1.3. Podcast. Ve Službě Podcast nabízí PRIMA Uživateli k poslechu zvukový záznam, jehož je PRIMA buď výrobcem ve smyslu § 75 autorského zákona, nebo k jehož sdělování veřejnosti je PRIMA oprávněna na základě licence poskytnuté příslušným nositelem práv, a který je šířen vlastními technickými prostředky nebo prostřednictvím třetích stran (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, apod.).
   Zvukový záznam může obsahovat obchodní sdělení. (dále jen společně „Služby“)
  • 3.2 Bližší podmínky některých Služeb. Specifikace a bližší podmínky poskytování některých Služeb jsou stanoveny níže v těchto Podmínkách.
  • 3.3 Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Při poskytování Videoslužeb je PRIMA poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění.
  • 3.4 Licenční smlouvy k Mobilní aplikaci. Užívání Mobilní aplikace pro mobilní Zařízení se řídí licenční smlouvou, která je součástí aplikace, a se kterou Uživatel vyslovuje souhlas tím, že Mobilní aplikaci užívá.
  • 3.5 Služby nejsou poskytovány na všech Platformách a Zařízeních. Některé Služby mohou být poskytovány jen na některých Platformách nebo Zařízeních dle jejich technické povahy. PRIMA není povinna poskytovat Služby na všech Platformách a Zařízeních.
  • 3.6 Dostupnost Služeb. PRIMA garantuje Uživateli dostupnost Služeb v rozsahu 99 % s omezeními vyplývajícími z povahy Služby (např. některé zvukově obrazové záznamy mohou být dostupné jen po omezenou dobu a pouze na území České republiky), povahy Platformy, na které je Služba poskytována a z konfigurace Zařízení Uživatele, na kterém hodlá Služby konzumovat . Služby nemusí být dále nepřetržitě dostupné zejména z důvodu pravidelné údržby technických zařízení zajišťujících poskytování Služeb nebo z důvodu technických závad, jejichž výskyt PRIMA nemohla ovlivnit. Do rozsahu dostupnosti Služeb není zahrnuta doba, po kterou byla Služba nepřístupná z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu technických závad, jejichž výskyt PRIMA nemohla ovlivnit. Garance dostupnosti Služeb se netýká dostupnosti Platebních metod.
 • 4. REGISTRACE UŽIVATELE
  • 4.1 Uživatelský účet a Podmínky registrace. Některé Služby mohou být poskytovány pouze Uživateli, který si zřídil uživatelský účet (registraci) postupem stanoveným PRIMOU. PRIMA zřídí a vede uživatelský účet pouze Uživateli, který o to požádá, vysloví souhlas s podmínkami registrace a se zpracováním jeho osobních údajů (dále jen „Uživatelský účet“).. Postup zřízení Uživatelského účtu upravují Podmínky registrace Uživatelů služeb poskytovaných PRIMOU (dále jen „Podmínky registrace“).
  • 4.2 Rozsah Služeb poskytovaných neregistrovaným Uživatelům se může lišit oproti rozsahu Služeb poskytovaných registrovaným Uživatelům.
 • 5. OBSAH
  • 5.1 Vymezení Obsahu. Služby podle svého charakteru a nastavení umožňují přijímat, sdělovat, procházet, vyhledávat, zobrazovat, streamovat, případně s výslovným souhlasem PRIMY stahovat obsah, kterým se rozumí cokoliv, co bude prostřednictvím Služeb Uživatelům zpřístupněno, včetně autorských děl, uměleckých výkonů, audiovizuálních děl, zvukově obrazových a zvukových záznamů, softwaru, fotografií, obrazů, textů (dále jen společně jako „Obsah“).
  • 5.2 Technická kvalita Obsahu. PRIMA neodpovídá za technickou kvalitu Obsahu.
  • 5.3 Zákaz zneužití Obsahu. Platformy samotné a Obsah na nich umístěný, s výjimkou Uživatelského obsahu dle článku 8 níže, náleží PRIMĚ, která umožňuje jejich užití v souladu s těmito Podmínkami. Jakékoliv užití některé z Platforem nebo Obsahu a Uživatelského obsahu na nich umístěného v rozporu s těmito Podmínkami nebo bez souhlasu PRIMY se zakazuje.
  • 5.4 Oprávnění Uživatele. PRIMA poskytuje Uživateli nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užívání Služeb a Obsahu, v případě zpoplatněného Obsahu za úplatu. Obsah je sdělován (zpřístupňován) Uživateli výhradně pro účely jeho osobního užití. Jakékoliv užití Obsahu za účelem dosažení zisku, dalšího šíření, nebo umožnění užití či zveřejnění třetí osobou nebo užití Obsahu ve větším rozsahu PRIMA výslovně zakazuje.
  • 5.5 Zakázaná užití Obsahu. Uživatel není oprávněn Obsah jakýmkoliv způsobem kopírovat, šířit, nahrávat, sdílet či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími právními předpisy. PRIMA je oprávněna ukončit poskytování Služeb Uživateli, který neoprávněně užil Obsah, případně po něm žádat náhradu újmy či škody neoprávněným užitím způsobené.
 • 6. ZAŘÍZENÍ
  • 6.1 Vymezení Zařízení. K užívání Služeb potřebuje Uživatel zařízení jako mobilní telefon, počítač, chytrý televizor, hodinky nebo jiné Službou podporované zařízení (dále jen „Zařízení“), které umožňuje zpřístupňování a sdělování digitálního multimediálního obsahu jako jsou videa, zvukové záznamy, obrázky, texty a software.
  • 6.2 Odpovědnost za konfiguraci. PRIMA nemá jakýkoliv vliv na technickou konfiguraci Zařízení Uživatelů a neodpovídá za to, že všechny její Služby budou dostupné na všech Zařízeních. Pro bližší informace ohledně dostupnosti Služeb na Zařízeních se mohou Uživatelé obrátit na https://podpora.iprima.cz. Uživatel bere na vědomí, že PRIMA neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení, za kompatibilitu Zařízení s Platformami, a že zajištění připojení k internetu není součástí jakýchkoliv Služeb poskytovaných PRIMOU.
 • 7. SLUŽBY TŘETÍCH OSOB
  • 7.1 Povinnosti v souvislosti se Službami třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím Platforem mu může být umožněn přístup ke službám a webovým stránkám třetích osob (dále jen jako „Služby třetích osob“), přičemž poskytování těchto služeb a z nich vyplývající práva a povinnosti se řídí smluvním ujednáním mezi Uživatelem a takovou třetí osobou. Uživatel je povinen dodržovat smluvní podmínky těchto Služeb třetích osob, pokud jsou poskytovány prostřednictvím Služeb. PRIMA není a ani se bez výslovného souhlasu nestává účastníkem smluvního ujednání vztahu vzniklého při poskytování takových Služeb třetích osob. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za kvalitu nebo rozsah Služeb třetích osob nebo jejich soulad s právními předpisy. PRIMA není odpovědná za zkoumání nebo hodnocení obsahu, přesnosti nebo zákonnosti Služeb třetích osob.
  • 7.2 Zákaz zneužití Služeb třetích osob. Uživatel není oprávněn Služby třetích osoba užívat způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo který porušuje práva duševního vlastnictví PRIMY nebo jakékoli třetí osoby. Uživatel se zavazuje neužívat Služby třetích osoby k obtěžování, zneužívání, stalkingu, vyhrožování nebo hanobení jakékoli osoby a PRIMA nenese odpovědnost za takové jednání Uživatele. Služby třetích osob nemusí být dostupné ve všech jazycích. V rozsahu, v jakém se Uživatel rozhodne používat Služby třetích osob, je Uživatel sám odpovědný za dodržování všech právních předpisů. PRIMA si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, pozastavit, odstranit, deaktivovat nebo omezit přístup k jakýmkoli Službám třetích osob bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči Uživateli.
 • 8. UŽIVATELSKÝ OBSAH
  • 8.1 Vymezení Uživatelského obsahu a licence k němu. Pokud v rámci Služeb Uživatel prostřednictvím některé Platformy cokoliv nahraje, zveřejní, zpřístupní nebo poskytne, včetně autorských děl, uměleckých výkonů, audiovizuálních děl, zvukově obrazových, obrazových a zvukových záznamů, fotografií, obrazů, textů (dále jen „Uživatelský obsah“), poskytuje tímto jednáním PRIMĚ oprávnění k užití tohoto Uživatelského obsahu následujícími způsoby:
   • ● hostovat (uložit), reprodukovat, šířit, sdělovat veřejnosti a používat Uživatelský obsah – např. k uložení v systémech PRIMA za účelem zpřístupnění v jiných Platformách a Zařízeních,
   • ● zveřejňovat, provozovat, zobrazovat nebo sdělovat Uživatelský obsah veřejnosti prostřednictvím internetu a televizním vysíláním,
   • ● upravovat Uživatelský obsah (např. změnit formátování nebo jej přeložit),
   • ● poskytovat podlicenci k těmto právům ostatním Uživatelům, aby Služby fungovaly podle očekávání, například sdílení textů a fotografií,
   • ● našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto Podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v odstavci 8.2.
  • 8.2 Účely licence. Licence dle odstavce 8.1.slouží výhradně k následujícím účelům:
   • ● provozování a zdokonalování Služeb, což znamená zajištění, aby Služby řádně fungovaly,
    a vytváření a doplňování jejich nových funkcí, včetně analyzování Uživatelského obsahu při
    odeslání, přijetí a uložení tohoto obsahu za pomoci automatizovaných systémů a algoritmů:
   • ● pro identifikaci spamu, malwaru, nezákonného a protiprávního obsahu,
   • ● rozpoznání vzorců a opakování v datech,
   • ● zefektivnění Služeb pro Uživatele, např. v podobě doporučení a personalizovaných nabídek obsahu a reklam, pokud jsou součástí Služby
   • ● použití Uživatelského obsahu, který Uživatel veřejně sdíleli, za účelem propagace Služeb. (Například za účelem propagace některé Služby je PRIMA oprávněna citovat recenzi, kterou jste napsali.)
   • ● vývoj nových technologií a služeb PRIMA v souladu s těmito Podmínkami.
  • 8.3 Doba licence k Uživatelskému obsahu. Tato licence trvá po dobu, dokud trvají práva duševního vlastnictví chránící Uživatelský obsah (zejm. majetková práva autorská).
  • 8.4 Odstranění Uživatelského obsahu. Pokud Uživatel odstraní z Platformy jakýkoliv Uživatelský obsah, na který se tato licence vztahuje, přestane být Uživatelský obsah PRIMOU v přiměřené lhůtě sdělován veřejnosti nebo zpřístupňován, s výjimkou případu, že Uživatel svůj Uživatelský obsah sdílel se třetí osobou dříve, než ho PRIMA odstranila a tato třetí osoba Uživatelský obsah zobrazuje sama v rámci užívání Služeb.
  • 8.5 Závadný Uživatelský obsah. Uživatelé jsou povinni zajistit, že jimi sdílený Uživatelský obsah nebo jakákoliv jeho část nebude porušovat práva třetích osob, zejména nebude jeho součástí nic, co:
   • a) bylo vytvořeno třetí osobou, nebo co kopíruje tvorbu třetích osob,
   • b) je nezákonné nebo zasahuje do dobré pověsti nebo cti třetích osob,
   • c) je nevhodné (urážlivé nebo výhružné),
   • d) obsahuje osobní údaje třetích osob,
   • e) obsahuje spam,
   • f) porušuje právní předpisy nebo soudní rozhodnutí,
   • g) může ohrozit děti nebo jejich zdravý vývoj,
   • h) porušuje jiná práva třetí osoby (včetně práva na soukromí),
   • i) bylo vytvořeno jako zaměstnanecké dílo nebo dílo na objednávku pro třetí osobu,
   • j) propaguje nebo je reklamou třetí osoby, nabízí prodej zboží nebo služeb,
   • k) identifikuje třetí osoby bez jejich souhlasu nebo, pokud je mladší 18 let, bez souhlasu jeho rodiče nebo zákonného zástupce,
   • l) obsahuje odkazy na obsah, který může být nebezpečný (viry, spyware a trojské koně) nebo automaticky spouští mnoho oken,
   • m) je v rozporu s těmito Podmínkami.
  • 8.6 Odpovědnost Uživatele. Uživatel odpovídá za to, že jeho Uživatelský obsah je v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy.
  • 8.7 Právo odstranit Uživatelský obsah. PRIMA si vyhrazuje právo sama posoudit soulad Uživatelského obsahu s těmito Podmínkami a právními předpisy. PRIMA si vyhrazuje právo dle vlastní volby okamžitě jednostranně ukončit poskytování Služeb, znepřístupnit či odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, pokud na základě vlastního posouzení zjistí, nebo se věrohodným způsobem dozví, případně je jí osvědčeno, že umístěním takového Uživatelského obsahu na Platformách nebo užitím Služeb poskytovaných PRIMOU dochází k porušování právních předpisů, k zásahu do práv třetích osob nebo k porušení těchto Podmínek.
  • 8.8 Identifikace Uživatele. PRIMA je oprávněna identifikovat Uživatele, pokud s tím Uživatel vyslovil souhlas, identifikaci si vyžádaly orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
  • 8.9 Neodpovědnost za ztrátu nebo znehodnocení. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Uživatelského obsahu.
  • 8.10 Připojování obchodních sdělení. Uživatel je srozuměn s tím, že PRIMA může společně s Uživatelským obsahem šířit obchodní sdělení nebo obchodní sdělení k Uživatelskému obsahu připojovat.
 • 9. CENA SLUŽEB
  • 9.1 Úplata za Služby. Cenu placených Služeb hradí Uživatel buď jednorázovou platbou za konkrétní Službu (dále jen „Jednorázová cena“) nebo prostřednictvím předplatného, kterým si Uživatel předplácí poskytování Služby na zvolené časové období dopředu (dále jen „Předplatné“).
  • 9.2 Ceník Služeb. Jednorázová cena za zpřístupnění Titulu v rámci Služby Videopůjčovna je uvedena vždy u nabídky Titulu. Ceník Předplatného a případných dalších cen Služeb je zveřejněn a dostupný na adrese https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/115003795091.
  • 9.3 Platební metody. Jednorázovou cenu za poskytnutí Služby nebo Předplatné hradí Uživatel prostřednictvím některé z následujících platebních metod (dále jen „Platební metody“):
   • a) úhrada prostřednictvím Premium SMS zaslané ze SIM karty registrované u poskytovatele telekomunikačních služeb v České republice,
   • b) zaplacení platební kartou,
   • c) úhrada prostřednictvím PayPal účtu,
   • d) úhrada prostřednictvím účtu Apple iTunes
   • e) jiným způsobem platby umožněným a podporovaným PRIMOU.
   PRIMA neodpovídá za dostupnost Platebních metod na všech Platformách a Zařízeních.
  • 9.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Předplatného jsou jeho platby prováděny automaticky až do okamžiku, kdy Uživatel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí. Opakované platby Předplatného jsou prováděny až 24 hodin před uplynutím zvoleného časového období, a to z důvodu přenosu informací o platbě mezi poskytovatelem Platební metody a PRIMOU.

  • 9.5 Odpovědnost za zajištění plateb. PRIMA není poskytovatelem a/nebo provozovatelem žádné z Platebních metod. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb na jednotlivých Platebních metodách. Dostupnost jednotlivých Platebních metod se může lišit podle typu Zařízení a Platformy, ze které Uživatel k Platební metodě přistupuje.
  • 9.6 Nezaplacení Jednorázové ceny nebo Předplatného. PRIMA je oprávněna neposkytnout Službu, pokud jí nebyla uhrazena Jednorázová cena nebo Předplatné. Úhradou se rozumí okamžik, kdy provedení platby bylo PRIMĚ potvrzeno nebo oznámeno provozovatelem Platební metody.
  • 9.7 Ukončení Služby při neuhrazení Předplatného. PRIMA je oprávněna ukončit poskytování Služby předplacené prostřednictvím Předplatného, pokud po uplynutí předplaceného období Uživatel neuhradí Předplatné na další období (bez ohledu na důvod, ze kterého nebyla platba Předplatného provedena).
  • 9.8 Nevracení Předplatného. Pokud Uživatel ukončil užívání Služeb před uplynutím období, na které se Předplatné vztahovalo, PRIMA uhrazené Předplatné nevrací.
  • 9.9 Změna ceny Služeb. PRIMA je oprávněna změnit cenu svých Služeb, a to jak Jednorázové ceny, tak Předplatného. PRIMA má právo změnit výši Předplatného pro další období s tím, že platná je vždy ta výše, která je uvedena v okamžiku provedení platby Uživatelem. V případě, že Uživatel nesouhlasí se novou výší Předplatného pro další období, je oprávněn kdykoli další poskytování Služby ukončit, přičemž v takovém případě je Služba PRIMOU poskytována do konce období, za které bylo Předplatné uhrazeno. Již zaplacené Předplatné se v případě ukončení poskytování Služby nevrací.
 • 10. REKLAMA
  • 10.1 Obchodní sdělení ve Službách. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Služeb mohou být v různé podobě zobrazována obchodní sdělení PRIMY nebo třetích osob (dále jen „Reklama“). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
  • 10.2 Rozsah a způsob zobrazení Reklamy. Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje PRIMA a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  • 10.3 Odpovědnost PRIMY za obsah Reklamy. PRIMA odpovídá za obsah Reklamy pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy v případech, kdy PRIMA svoji odpovědnost nemůže vyloučit. PRIMA neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 • 11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSKYTOVÁNÍ VIDEOSLUŽEB
  • 11.1 Simulcasting a streaming. V rámci Videoslužeb jsou Tituly nabízeny Uživateli ke zhlédnutí na Platformách formou sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě internet souběžně s vysíláním Titulu na televizním programu PRIMY (tzv. simulcasting) nebo ve formě tzv. streamingu, kdy má Uživatel sám k Titulu přístup v čase a v místě podle své vlastní volby, s výjimkou případů, kdy je místo zhlédnutí omezeno na určité území poskytovatelem licence k Titulu, vždy však na území České republiky. Dobu, po kterou je Titul poskytován ke zhlédnutí Uživateli v rámci Videoslužeb, stanoví PRIMA.
  • 11.2 Nemožnost odstoupení od smlouvy. PRIMA výslovně ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku upozorňuje a sděluje Uživateli, který je spotřebitelem, že poté, co zahájí sledování jakéhokoliv Titulu za úplatu v rámci Videoslužeb, nemá již právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení zaplacené úplaty za shlédnutí Titulu.
  • 11.3 iPrima. V rámci Videoslužby iPrima je Uživatel k této Službě oprávněn ke zhlédnutí Titulů nabízených PRIMOU ke zhlédnutí na Platformách, přičemž PRIMA je oprávněna umožnit umisťování obchodních sdělení a reklamy do Titulů. V případě neregistrovaných Uživatelů je rozsah Titulů nabízených ke zhlédnutí omezen.
  • 11.4 iPrima bez reklam. V rámci Videoslužby „iPrima bez reklam“ je Uživatel po úhradě ceny Služby oprávněn ke zhlédnutí Titulů nabízených PRIMOU ke zhlédnutí na Platformách, přičemž PRIMA se zdrží zobrazování obchodních sdělení a reklamy pouze ve zvukově obrazových záznamech nebo audiovizuálních dílech umístěných na Platformách, a to po dobu zvolenou Uživatelem z nabídky provozovatele (zpravidla 30 dnů, 180 dnů a 360 dnů), přičemž tato doba ke zhlédnutí počíná běžet dnem úhrady Předplatného. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit předplatné iPrima bez reklam“ nebo tlačítko s obdobným významem Uživatel žádá PRIMU, aby mu byla Videoslužba iPrima bez reklam aktivována bezodkladně po provedení platby Předplatného ve smyslu článku 9.5 těchto Podmínek. Užívání Videoslužby iPrima bez reklam je možné na nejvýše 2 zařízeních spuštěných současně, přičemž za zařízení ve smyslu tohoto ustanovení je považována též jakákoliv aplikace umožňující přehrání Obsahu.
  • 11.5 Videopůjčovna iPrima. Při využití Služby Videopůjčovna je Uživateli na základě objednávky a platby poskytnuta možnost v době 30 dnů od úhrady Jednorázové ceny za zpřístupnění Titulu zahájit sledování Titulu (dále jen “Lhůta pro zahájení sledování”) metodou tzv. streamingu (kontinuálního přenosu), přičemž sledování Titulu je umožněno po dobu 48 hodin nebo jinou dobu uvedenou v nabídce Titulu po zahájení sledování (dále jen „Lhůta pro zhlédnutí“). V Zařízení uživatele není ukládána rozmnoženina Titulu. Pouze tam, kde je to výslovně v nabídce Titulu uvedeno, je součástí Služby i možnost trvalého stažení (downloadu) rozmnoženiny takového Titulu díla do Zařízení Uživatele.
   • 11.5.1. Osobní užití. Tituly jsou sdělovány (zpřístupňovány) Uživateli výhradně pro účely jeho osobního užití. Jakékoliv užití Titulu za účelem dosažení zisku, dalšího šíření, zveřejnění nebo umožnění užití či zveřejnění třetí osobou nebo užití Titulu ve větším rozsahu se výslovně zakazuje. Uživatel není oprávněn Titul jakýmkoliv způsobem kopírovat, šířit, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
   • 11.5.2. Údaje o Titulu. Specifikace Titulu nabízeného ke zhlédnutí je uvedena v nabídce Videopůjčovny.
   • 11.5.3. Okamžik zpřístupnění Titulu. Pokud v Nabídce není uvedeno jinak, je Titul zpřístupňován po uhrazení Jednorázové ceny za zpřístupnění Titulu uvedené v Nabídce, která se může lišit v závislosti na použité Platební metodě a na typu Zařízení, které Uživatel při konzumaci Služby používá.
   • 11.5.4. (Ne)přístupnost Titulu. Tituly jsou označeny v souladu s platnými právními předpisy, zda jsou případně nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.
   • 11.5.5. Rozsah licence v případě registrovaného Uživatele. Registrovaný Uživatel je oprávněn zahájit sledování Titulu ve Lhůtě pro zahájení sledování Titulu a Titul sledovat bez omezení počtu zhlédnutí, avšak pouze po dobu Lhůty pro zhlédnutí uvedené v Nabídce ( zpravidla 48 hodin ).
   • 11.5.6. Rozsah licence v případě neregistrovaného Uživatele. Neregistrovaný Uživatel je oprávněn zahájit sledování Titulu ve Lhůtě pro zahájení sledování Titulu a Titul sledovat pouze v počtu 3 zhlédnutí, avšak pouze po dobu Lhůty pro zhlédnutí uvedené v Nabídce ( zpravidla 48 hodin ). Zhlédnutím se rozumí spuštění Titulu bez ohledu na délku jeho sledování.
   • 11.5.7. DRM. Zpoplatněné Tituly můžou být chráněny technologií DRM, které Zařízení Uživatele, na kterém hodlá Titul zhlédnout, musí podporovat. Pokud Zařízení technologii DRM nepodporuje, nebude na něm zhlédnutí Titulu umožněno.
   • 11.5.8. Neodpovědnost PRIMY za rychlost připojení. Titul je možné zhlédnout pouze v případě, že Uživatel má k dispozici připojení k internetu s dostatečnou rychlostí. Před objednáním Titulu je Uživatel povinen spustit si test kompatibility a přehrát si libovolnou ukázku filmu, na níž je možné ověřit, zda technická konfigurace jeho Zařízení (hardwarové a softwarové vybavení), a rychlost připojení k internetu dostačují k bezvadnému přehrání Titulu. V případě, že test kompatibility nebude úspěšný či ukázku filmu nebude možné přehrát bezvadně, je pravděpodobné, že ani zhlédnutí Titulu nebude bezvadné a PRIMA v takovém případě nedoporučuje objednání Titulu. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě PRIMA nemůže uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.
   • 11.5.9. Podání reklamace pro nemožnost zhlédnutí Titulu a lhůta pro její podání. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách [LINK]. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil.
   • 11.5.10. Bezvadnost Titulu. Titul, který lze spustit, obsahuje jazykovou verzi uvedenou v Nabídce, jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.
   • 11.5.11. Povinné údaje. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby Uživatel uvedl všechny informace, které jsou označené jako povinné v kontaktním formuláři, prostřednictvím kterého je reklamace uplatňována. PRIMA vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.
   • 11.5.12. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Při poskytování služby Videopůjčovna je PRIMA poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění.
 • 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 12.1 Předpisy ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů Uživatele je upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
  • 12.2 Oprávněný zájem. Uživatel bere na vědomí, že PRIMA je oprávněna Uživatele oslovovat svými obchodními sděleními do doby, než vyjádří svůj nesouhlas s oslovováním obchodními sděleními PRIMY.
  • 12.3 Bližší informace o zpracování osobních údajů a právech. Detailní informace o zpracování osobních údajů, o právech Uživatele souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění jsou uvedeny v dokumentu s názvem Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima spol. s r. o., který je dostupný zde.
 • 13. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
  • 13.1 Reklamace a stížnosti. Veškeré stížnosti a reklamace dle této licenční smlouvy je možné zasílat na adresu Poskytovatele Aplikace FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Czech Republic, nebo na email: podpora@iprima.cz
  • 13.2 Povinné informace v reklamaci. Při zahájení reklamačního řízení je Uživatel povinen v oznámení následující skutečnosti:
   • a) druh Služby, které se reklamace týká,
   • b) v čem spatřuje vadu poskytnuté Služby,
   • c) pokud byla reklamovaná Služba placená, pak uvést datum a čas platby odměny za Službu.
  • 13.3 Další informace v reklamaci. Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení k internetu.
  • 13.4 Nezbytnost informací. Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro posouzení reklamace Uživatele.
  • 13.5 Podání reklamace pro nemožnost shlédnutí Titulu a lhůta pro její podání. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách https://podpora.iprima.cz/hc/cs/requests/new. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil.
  • 13.6 Bezvadnost Titulu. Titul, který lze spustit, obsahuje jazykovou verzi uvedenou v Nabídce, jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.
  • 13.7 Stížnosti na platební transakce. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení či neprovedení platby, lze uplatnit výhradně u poskytovatele Platební metody (např. reklamaci že Premium SMS nebyla odeslána či byla špatně vyúčtována, lze uplatnit výhradně u poskytovatele služby elektronických komunikací, prostřednictvím které byla Premium SMS odeslána. PRIMA žádným způsobem neodpovídá za provedení plateb.
  • 13.8 Vyřízení reklamace. PRIMA rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává potřebná k odbornému posouzení vady, zejména k ověření provedení platby u poskytovatele Platební metody. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se PRIMA s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě.
  • 13.9 Nároky při oprávněné reklamaci. V případě, že bude reklamace Uživatele shledána oprávněnou, je Uživateli dle jeho volby buď umožněno náhradní zhlédnutí Titulu nebo vrácena cena vadně poskytnutého plnění.
 • 14. SOUTĚŽE
  • 14.1 Pořadatel a spolupořadatel Soutěže. PRIMA může sama nebo spolu s třetí osobou (spolupořadatelem) uspořádat na některé Platformě spotřebitelskou soutěž nebo obdobnou výherní akci (dále jen společně jako „Soutěž“).
  • 14.2 Podmínky Soutěže. Uživatel je oprávněn se Soutěže zúčastnit za podmínek uvedených při vyhlášení Soutěže.
  • 14.3 Zákaz klamavosti. Soutěž za žádných okolností nesmí naplňovat znaky klamavého konání nebo opomenutí, případě agresivní obchodní praktiky.
  • 14.4 Právo změnit podmínky Soutěže. PRIMA je oprávněna měnit podmínky Soutěže, nebo kdykoliv Soutěž ukončit oznámením na Platformě, kde byla Soutěž vyhlášena. Oznámením o ukončení Soutěže zanikají práva a povinnosti plynoucí z účasti v Soutěži, s výjimkou povinností vyplývajících z ochrany osobních údajů.
  • 14.5 Účast automaticky neznamená výhru. Samotná účast Uživatele v Soutěži neopravňuje Uživatele k výhře, s výjimkou případů, kdy to výslovně stanoví podmínky Soutěže.
  • 14.6 Zákaz výměny výhry za peníze. Uživatel není oprávněn požadovat výměnu věcných výher za peněžitou kompenzaci, přičemž každou výhru je oprávněn Uživatel konzumovat, resp. vyzvednout si, pouze za podmínek a v termínu uvedeném v podmínkách konkrétní Soutěže.
  • 14.7 Právo vyloučit ze Soutěže. Uživatel může být v případě podezření z nepoctivého jednání při účasti na Soutěži ze soutěže bez dalšího PRIMOU vyloučen. PRIMA si dále vyhrazuje právo rozhodnout z důležitých důvodů o vyloučení jakéhokoliv Uživatele ze Soutěže (důležitými důvody mohou zejména být podezření z nepoctivého jednání, ohrožení dobrého jména a/nebo pověsti PRIMY, ohrožení důvěryhodnosti Soutěže apod.). PRIMA vyloučeného Uživatele o takovém rozhodnutí vhodně vyrozumí.
  • 14.8 Nejvýše jedna výhra. Výherce může vyhrát nejvýše jednu výhru v každé Soutěži, není-li výslovně v podmínkách Soutěže stanoveno jinak.
  • 14.9 Osobní údaje pro účast v Soutěži. PRIMA je oprávněna za účelem uspořádání Soutěže žádat na základě dobrovolnosti Uživatele o sdělení určitých osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, pro řádné vyhodnocení Soutěže a pro sdělení výsledků Soutěže či poskytnutí případné výhry.  Tyto osobní údaje jsou zpracovávány PRIMOU, a to vždy v souladu s právními předpisy o zpracování osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky takového zpracování osobních údajů ze strany PRIMY jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o. dostupném zde.
 • 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 15.1 Právo jednostranné změny Služeb. PRIMA může jednostranně měnit rozsah a druh Platforem a/nebo poskytovaných Služeb. Uživatel má v takovém případě právo ukončit užívání Služeb a žádat vrácení poměrné části ceny Služby v případě, že změna rozsahu nebo druhu Platformy a/nebo Služby měla za následek nemožnost poskytnutí Uživatelem původně uhrazené Služby.
  • 15.2 Negarantování údajů. Údaje zobrazené ve Službě nebo ve Službě třetí osoby, včetně, ale nikoli výhradně, finančních, zdravotních a lokalizačních informací, slouží pouze pro obecné informační účely a nejsou garantovány ze strany PRIMY.
  • 15.3 Určení Služeb. Služby poskytované podle těchto podmínek nesmí být užívány podnikateli nebo pro účely podnikání. Tyto Podmínky neupravují podmínky televizního vysílání a jeho příjmu.
  • 15.4 Nemožnost odstoupení od smlouvy. PRIMA výslovně ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku upozorňuje a sděluje Uživateli, který je spotřebitelem, že poté, co zahájí konzumaci (užívání) jakékoliv úplatné Služby, nemá již právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení zaplacené úplaty za takovou Službu.
  • 15.5 Právo jednostranného ukončení Služeb. PRIMA si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování svých Služeb nebo smazat Uživatelský účet v následujících případech:
   • ● Uživatel závažně nebo opakovaně porušil tyto podmínky, další podmínky konkrétní Služby nebo dobré mravy;
   • ● PRIMA je povinna tak učinit na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu;
   • ● Uživatel se pokouší obcházet bezpečnostní opatření určená k ochraně Obsahu před neoprávněným užitím;
   • ● PRIMA je důvodně přesvědčena, že užívání Služeb ze strany Uživatele nebo jeho jednání v souvislosti s poskytováním Služeb způsobuje nebo je způsobilé způsobit ostatním Uživatelům, třetím osobám nebo PRIMĚ újmu (např. hackingu, phishingu, obtěžování, spamování, neoprávněné užití Obsahu).
  • 15.6 Změna Podmínek. PRIMA je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit, přičemž nové
   znění Podmínek zveřejní vhodným způsobem, zejména na svých webových stránkách, alespoň
   15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud Uživatel PRIMOU navržené změny Podmínek
   neakceptuje, může ukončit užívání Služeb. Pokud Uživatel užívá některou Službu i poté, co tato
   změna nabyla účinnosti, vyjádřil s takovou změnou svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu ze
   strany Uživatele se také považuje kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou
   Podmínek.
  • 15.7 Účinnost. Tyto Podmínky poskytování digitálních služeb nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020 a nahrazují předchozí podmínky uveřejněné na Internetových stránkách PRIMY.

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!