Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání

 1. Úvod

  Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778, (dále jen „my” nebo „FTV Prima” ), je správcem osobních údajů.

  V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem FTV Prima zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání uvedené v životopisu (a případně i motivačním dopise), který nám byl poskytnut přímo uchazečem o zaměstnání nebo spolupracující personální agenturou, případně osobních údajů získaných během výběrového řízení.


 2. Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uskutečnění výběrového řízení na volnou pozici. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo splnění smlouvy.


 3. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrové řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou Vaše osobní údaje buď ihned smazány nebo se stanou součástí Vašeho zaměstnaneckého spisu.


 4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme o Vás ty osobní údaje, které nám o sobě v rámci výběrové řízení sami sdělíte.


 5. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

  Vaše osobní údaje mohou být předány externí účetně-personální společnosti. Případné předání osobních údajů včetně odpovědnosti je smluvně upraveno.


 6. Jaké máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

  Jako uchazeč o zaměstnání máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům

  • právo na opravu a doplnění

  • právo na výmaz

  • právo na omezení zpracování

  • právo vznést námitku

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu


 7. Bližší informace a kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte naši Pověřenkyni pro ochranu osobních údajů prostřednictví kontaktů uvedených níže:

  FTV Prima, spol. s r. o.
  Ing. Věra Prášilová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
  Vinohradská 3217/167
  100 00 Praha 10
  e-mail: osobni.udaje@iprima.cz

  Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení Zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz , webové stránky: https://www.uoou.cz .


 8. Aktualizace memoranda

  Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Zpracování osobních údajů .

  K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 1.prosince 2022.